Chi tiết đề thi

đề kiểm tra toán học kì 1

RiBDen
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
40
72 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [17793] - [Loga.vn]

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

   

Câu 2 [11870] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên và có $\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)dx=2}$; $\int\limits_{1}^{3}{f\left( x \right)dx=6}$. Tính $I=\int\limits_{0}^{3}{f\left( x \right)dx}$. 

Câu 3 [16498] - [Loga.vn]

Tia hồng ngoại

Câu 4 [20183] - [Loga.vn]

Cặp chất nào không phải là đồng phân của nhau?

Câu 5 [31637] - [Loga.vn]

Biết rằng hàm số

đạt cực trị tại các điểm \[x=\frac{\pi }{6}\] và \[x=\frac{\pi }{2}.\] Tính giá trị của biểu thức \[T=a-b.\]

Câu 6 [35340] - [Loga.vn]

Tìm m để hàm số $y=2{{x}^{3}}+3\left( m-1 \right){{x}^{2}}+6\left( m-2 \right)x+3$ nghịch biến trên một khoảng có độ dài lớn hơn 3.

Câu 7 [48745] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{\ln x-6}{\ln x-2m}$ với m tham số. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số đồng biến trên khoảng (1;e). Tìm số phần tử của S.

Câu 8 [30623] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y=mx^3-3mx^2+4x-1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 9 [46526] - [Loga.vn]

Một người cần đi từ khách sạn A bên bờ biển đến hòn đảo C. Biết rằng khoảng cách từ đảo C đến bờ biển là 10km, khoảng cách từ khách sạn A đến điểm B trên bờ gần đảo C nhất là 40 km. Người đó có thể đi đường thủy hoặc đi đường bộ rồi đi đường thủy (như hình vẽ bên). Biết kinh phí đi đường thủy là 5 USD/ km, đi đường bộ là 3 USD/ km. Hỏi người đó phải đi đường bộ một khoảng bao nhiêu để kinh phí nhỏ nhất \[(AB\text{ }=40km,\text{ }BC=10km)?\]

Câu 10 [1938] - [Loga.vn]

Cho hàm sốxác định trên và có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có duy nhất một nghiệm. 


Câu 11 [15545] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình$\sin 2x+cos2x+\left| \sin x+cosx \right|-\sqrt{co{{s}^{2}}x+m}-m=0$ có nghiệm thực?

Câu 12 [13582] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \[m\in [-5;5]\] để hàm số $y=\left| {{x}^{4}}+{{x}^{3}}-\frac{1}{2}{{x}^{2}}+m \right|$ có 5 điểm cực trị?

Câu 13 [451] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)\] đồng biến, có đạo hàm đến cấp hai trên đoạn \[\left[ 0;2 \right]\]và thỏa mãn \[{{\left[ f\left( x \right) \right]}^{2}}-f\left( x \right).f''\left( x \right)+{{\left[ f'\left( x \right) \right]}^{2}}=0.\] Biết \[f\left( 0 \right)=1,f\left( 2 \right)={{e}^{6}}.\] Khi đó \[f\left( 1 \right)\] bằng:

Câu 14 [652] - [Loga.vn]

Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ thỏa mãn ${{f}^{2}}\left( 1+2x \right)=x-{{f}^{3}}\left( 1-x \right)$ tại điểm có hoành độ $x=1?$ 

Câu 15 [23844] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng xác định của nó ?

Câu 16 [27983] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{e}^{\operatorname{s}\text{inx}}}.$ Mệnh đề nào sau đây là sai?

Câu 17 [27272] - [Loga.vn]

Xét bất phương trình $\log _{2}^{2}2x-2(m+1){{\log }_{2}}x-2

Câu 18 [36244] - [Loga.vn]

Rút gọn biểu thức $H=\frac{\sqrt{a}\sqrt[3]{a}}{\sqrt[6]{{{a}^{-7}}}}$ với a là số thực dương.

Câu 19 [43727] - [Loga.vn]

Biết $S=\left[ a;b \right]$ là tập nghiệm của bất phương trình ${{3.9}^{x}}-{{10.3}^{x}}+3\le 0.$ Tìm \[T=b-a\].

Câu 20 [27532] - [Loga.vn]

Gọi $x,y$ là các số thực dương thỏa mãn điều kiện ${{\log }_{9}}x={{\log }_{6}}y={{\log }_{4}}\left( x+y \right)$ và $\frac{x}{y}=\frac{-a+\sqrt{b}}{2}$ , với $a,b$l à hai số nguyên dương. Tính $a.b.$  

Câu 21 [11853] - [Loga.vn]

Biết phương trình ${{\log }_{3}}\left( {{3}^{x}}-1 \right).\left[ 1+{{\log }_{3}}\left( {{3}^{x}}-1 \right) \right]=6$ có hai nghiệm là ${{x}_{1}}

Câu 22 [46583] - [Loga.vn]

Cho \[a,\,\,b>0,\,\,\,a\,\ne 1,\,\,\,b\ne 1,\,\,\,n\in \mathbb{N}*\] và \[P=\frac{1}{{{\log }_{a}}b}+\frac{1}{{{\log }_{{{a}^{2}}}}b}+\frac{1}{{{\log }_{{{a}^{3}}}}b}+...+\frac{1}{{{\log }_{{{a}^{n}}}}b}.\] Một học sinh đã tính giá trị của biểu thức P như sau:

Bước 1: \[P={{\log }_{b}}a+{{\log }_{b}}{{a}^{2}}+{{\log }_{b}}{{a}^{3}}+....+{{\log }_{b}}{{a}^{n}}\]

Bước 2: \[P={{\log }_{b}}\left( a.{{a}^{2}}.{{a}^{3}}...{{a}^{n}} \right)\]

Bước 3: \[P={{\log }_{b}}{{a}^{1+2+3+...+n}}\]

Bước 4: \[P=n\left( n-1 \right){{\log }_{b}}\sqrt{a}\]

Hỏi bạn học sinh đó đã giải sai từ bước nào ?

Câu 23 [23070] - [Loga.vn]

Phương trình ${{25}^{x}}-{{2.10}^{x}}+{{m}^{2}}{{4}^{x}}=0$ có hai nghiệm trái dấu khi:

Câu 24 [12] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{\log }_{4}}{{\left( x+1 \right)}^{2}}+2={{\log }_{\sqrt{2}}}\sqrt{4-x}+{{\log }_{8}}{{\left( 4+x \right)}^{3}}\] có bao nhiêu nghiệm?

Câu 25 [45613] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)=2018\ln \left( {{e}^{\frac{x}{2018}}}+\sqrt{e} \right).$ Tính giá trị biểu thức $T=f'\left( 1 \right)+f'\left( 2 \right)+...+f'\left( 2017 \right).$

Câu 26 [13584] - [Loga.vn]

Cho các số thực $x,\,y$ dương và thỏa mãn $lo{{g}_{2}}\frac{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}}{3xy+{{x}^{2}}}+{{2}^{{{\log }_{2}}({{x}^{2}}+2{{y}^{2}}+1)}}\le {{\log }_{2}}{{8}^{xy}}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\frac{2{{x}^{2}}-xy+2{{y}^{2}}}{2xy-{{y}^{2}}}$.

Câu 27 [24808] - [Loga.vn]

Gọi $n$ là số nguyên dương sao cho $\frac{1}{{{\log }_{3}}x}+\frac{1}{{{\log }_{{{3}^{2}}}}x}+\frac{1}{{{\log }_{{{3}^{3}}}}x}+...+\frac{1}{{{\log }_{{{3}^{n}}}}x}=\frac{210}{{{\log }_{3}}x}$ đúng với mọi $x$ dương. Tìm giá trị của biểu thức $P=2n+3$.

Câu 28 [23062] - [Loga.vn]

Cho $f\left( x \right)=\frac{{{2018}^{x}}}{{{2018}^{x}}+\sqrt{2018}}.$ Giá trị của biểu thức

$S=f\left( \frac{1}{2017} \right)+f\left( \frac{2}{2017} \right)+...+f\left( \frac{2016}{2017} \right)$ là:

Câu 29 [213] - [Loga.vn]

Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)={{e}^{x}}(1+{{e}^{-x}}).$

Câu 30 [45608] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số thực b thuộc $\left( \pi ;3\pi \right)$ sao cho $\int\limits_{\pi }^{b}{4\,c\text{os}2xdx=1?}$

Câu 31 [41598] - [Loga.vn]

Cho \[F\left( x \right)\] là một nguyên hàm của hàm số \[f\left( x \right)=x\ln x.\] Tính \[F''\left( x \right)\].

Câu 32 [3940] - [Loga.vn]

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{e}^{x}}+{{e}^{-x}}$ là:

Câu 33 [24534] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}.$ Biết $\int\limits_{0}^{2}{x.f\left( {{x}^{2}} \right)dx=2,}$ hãy tính $I=\int\limits_{0}^{4}{f\left( x \right)dx.}$ 

Câu 34 [175] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm $I\left( 1;2;3 \right)$ và mặt phẳng $\left( P \right):2x+y+2z+2=0$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 3. Viết phương trình của mặt cầu (S).

Câu 35 [29941] - [Loga.vn]

Tính thể tích khối trụ biết bán kính đáy $r=4\,cm$ và chiều cao $h=6\,cm.$

Câu 36 [48432] - [Loga.vn]

Cho tứ diện SABC có cạnh AB vuông góc với mặt phẳng (SAC) và \[\widehat{SCA}=\text{ }{{90}^{0}}.\] Khi quay các cạnh của tứ diện xung quanh trục là cạnh SA, có bao nhiêu hình nón được tạo thành ?

Câu 37 [27906] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Biết  và góc tạo bởi đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng ${{30}^{\circ }}$. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC).

Câu 38 [1882] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với $AB=\sqrt{6},\,AD=\sqrt{3},$ tam giác SAC nhọn và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết hai mặt phẳng $\left( SAB \right),\left( SAC \right)$tạo với nhau góc $\alpha $ thỏa mãn $\alpha =\frac{3}{4}$ và cạnh $SC=3.$ Thể tích khối S.ABCD  bằng:

Câu 39 [5682] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác \[S.ABCD\] đáy là hình bình hành có thể tích bằng \[V.\] Lấy điểm \[B',D'\] lần lượt là trung điểm của các cạnh \[SB\] và \[SD.\] Mặt phẳng \[\left( AB'D' \right)\] cắt cạnh \[SC\] tại \[C'.\] Khi đó thể tích khối chóp \[S.AB'C'D'\] bằng:

Câu 40 [5149] - [Loga.vn]

Cho khối chóp \[S.ABC\] có \[SA=SB=SC=a\] và \[ASB=BSC=CSA={{30}^{\circ }}.\] Mặt phẳng qua A và cắt hai cạnh \[SB,\text{ }SC\] tại B’, C’ sao cho chu vi tam giác \[ABC\] nhỏ nhất. Tính $k=\text{ }\frac{{{V}_{S.A'B'C'}}}{{{V}_{S.ABC}}}$ 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook