Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn Toán trường THPT chuyên Biên Hòa - Hà Nam lần 1

ctvtoan1
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [31071] - [Loga.vn]

Tính thể tích V của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y={{x}^{2}};y=\sqrt{x}$ quanh trục Ox.

Câu 2 [31068] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số liên tục trên R.

Câu 3 [31064] - [Loga.vn]

Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng $y=x+1$ và đồ thị hàm số $y=\frac{2x+4}{x-1}.$ Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng:

Câu 4 [31051] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định trên R và có đạo hàm \[y=f'\left( x \right)\] thỏa mãn

$f'\left( x \right)=\left( 1-x \right)\left( x+2 \right).g\left( x \right)+2018$ trong đó

Hàm số $y=f\left( 1-x \right)+2018x+2019$ nghịch biến trên khoảng nào ?

Câu 5 [31044] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định và có đạo hàm trên R thỏa mãn

${{\left[ f\left( 1+2x \right) \right]}^{2}}=x-{{\left[ f\left( 1-x \right) \right]}^{3}}.$ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \[y=f\left( x \right)\] tại điểm có hoành độ bằng 1.

Câu 6 [31022] - [Loga.vn]

Tính tổng $S=1+2.2+{{3.2}^{2}}+{{4.2}^{3}}+...+{{2018.2}^{2017}}$

Câu 7 [31016] - [Loga.vn]

Xét khối tứ diện SABC có cạnh SA, BC thỏa mãn: $S{{A}^{2}}+B{{C}^{2}}=18$ và các cạnh còn lại đều bằng 5. Biết thể tích khối tứ diện SABC đạt giá trị lớn nhất có dạng: ${{V}_{max}}=\frac{x\sqrt{y}}{4};$ $x,y\in \mathbb{N}*;$ $\left( x,y \right)=1.$ Khi đó: x, y thỏa mãn bất đẳng thức nào dưới đây ?

Câu 8 [31012] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, cạnh SB vuông góc với đáy và mặt phẳng (SAD) tạo với đáy một góc ${{60}^{0}}.$ Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Câu 9 [31009] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục và có đạo hàm trên R thỏa mãn $f\left( 2 \right)=-2;$ $\int\limits_{0}^{2}{f\left( x \right)dx=1.}$ Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{4}{f'\left( \sqrt{x} \right)dx.}$

Câu 10 [31006] - [Loga.vn]

Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại, $AB=a$ và $AC=a\sqrt{3}.$  Tính độ dài đường sinh l của hình nón có được khi quay tam giác  ABC  xung quanh trục  AB .

Câu 11 [31003] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC có ${{V}_{S.ABC}}=6{{a}^{3}}.$ Gọi M, N, Q lần lượt là các điểm trên các cạnh SA, SB, SC sao cho \[SM=MA,SN=NB,SQ=2QC.\] Tính ${{V}_{S.MNQ}}.$

Câu 12 [30999] - [Loga.vn]

Cho hình nón${{N}_{1}}$ có chiều cao bằng 40cm. Người ta hình nón ${{N}_{1}}$ bằng một mặt phẳng song song với mặt đáy của nó để được một hình nón nhỏ ${{N}_{2}}$ có thể tích bằng $\frac{1}{8}$ thể tích ${{N}_{1}}$. Tính chiều cao h của hình nón ${{N}_{2}}$.

Câu 13 [30996] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số  m  để phương trình $\log _{3}^{2}x-\left( m+2 \right){{\log }_{3}}x+3m-1=0$ có hai nghiệm ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ thỏa mãn ${{x}_{1}}.{{x}_{2}}=27.$

Câu 14 [30994] - [Loga.vn]

Cho $f\left( n \right)={{\left( {{n}^{2}}+n+1 \right)}^{2}}+\forall n\in \mathbb{N}*.$ Đặt

Tìm số n nguyên dương nhỏ nhất sao cho ${{u}_{n}}$ thỏa mãn điều kiện ${{\log }_{2}}{{u}_{n}}+{{u}_{n}}<-\frac{10239}{1024}.$

Câu 15 [30992] - [Loga.vn]

Đội thanh niên xung kích của trường THPT Chuyên Biên Hòa có 12 học sinh gồm 5 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11 và 3 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh để làm nhiệm vụ mỗi buổi sáng. Tính xác suất sao cho 4 học sinh được chọn thuộc không quá 2 khối.

Câu 16 [30922] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của AB và $\alpha $ là góc tạo bởi đường thẳng MC’ và mặt phẳng (ABC). Khi đó $\tan \alpha $ bằng:

Câu 17 [30921] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc  v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t(h)

 có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh I(2;5) và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.

 

Câu 18 [30920] - [Loga.vn]

Tính $I=\int\limits_{0}^{1}{{{e}^{3x}}.dx.}$

Câu 19 [30919] - [Loga.vn]

Gọi m là giá trị để hàm số $y=\frac{x-{{m}^{2}}}{x+8}$ có giá trị nhỏ nhất trên $\left[ 0;3 \right]$ bằng -2. Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Câu 20 [30918] - [Loga.vn]

Tính diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy a và đường cao $a\sqrt{3}.$

Câu 21 [30917] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn $\left( C \right):{{\left( x-2 \right)}^{2}}+{{\left( y+1 \right)}^{2}}=9.$ Gọi (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua việc thực hiện liên tiếp phép vị tự  tâm O, tỉ số $k=-\frac{1}{3}$  và phép tịnh tiến theo $vecto\,\,\,\overrightarrow{v}=\left( 1;-3 \right).$ Tìm bán kính R’ của đường tròn (C’).

Câu 22 [30916] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định D của hàm số

.

Câu 23 [30915] - [Loga.vn]

Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và $\widehat{BAD}={{60}^{0}},$ AB’ hợp với đáy (ABCD) một góc \[{{30}^{0}}.\] Thể tích của khối hộp là:

Câu 24 [30913] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{3}}+2a{{x}^{2}}+4bx-2018\left( a,b\in \mathbb{R} \right)$ đạt cực trị tại $x=-1.$ Khi đó hiệu $a-b$ là:

Câu 25 [30912] - [Loga.vn]

Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?

Câu 26 [30911] - [Loga.vn]

Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép, lãi xuất r =0,5% một tháng (kể từ tháng thứ 2, tiền lãi được tính theo phần trăm tổng tiền có được của tháng trước đó với tiền lãi của tháng trước đó). Sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó có nhiều hơn 125 triệu.

Câu 27 [30909] - [Loga.vn]

Nhân dịp lễ sơ kết học kì 1, để thưởng cho 3 học sinh có thành tích tốt nhất lớp cô An đã mua 10 cuốn sách khác nhau và chọn ngẫu nhiên ra 3 cuốn để phát thưởng cho 3 học sinh đó mỗi học sinh nhận 1 cuốn. Hỏi cô An có bao nhiêu cách phát thưởng.

Câu 28 [30907] - [Loga.vn]

Biết $\int\limits_{\frac{\pi }{3}}^{\frac{\pi }{2}}{\cos xdx=a+b\sqrt{3},}$ với a, b là các số hữu tỉ. Tính $T=2a+6b.$

Câu 29 [30905] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình ${{2}^{x}}+{{2}^{x+1}}={{3}^{x}}+{{3}^{x+1}}$ là:

Câu 30 [30902] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Số nghiệm của phương trình $2\left| f\left( x-1 \right) \right|-3=0$ là:

Câu 31 [30897] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình

là:

Câu 32 [30754] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây:

I. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left( -3;-2 \right).$

II. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left( -\infty ;5 \right).$

III. Hàm số nghịch biến trên khoảng

IV. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left( -\infty ;-2 \right).$

Số mệnh đề sai trong các mệnh đề trên là:

Câu 33 [30753] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình $2{{\sin }^{2}}2x+cos2x+1=0$ trong

là:

Câu 34 [30752] - [Loga.vn]

ho $x>0,y>0.$ Viết biểu thức ${{x}^{\frac{4}{5}}}.\sqrt[6]{{{x}^{5}}\sqrt{x}}$ về dạng ${{x}^{m}}$ và biểu thức ${{y}^{\frac{4}{5}}}.\sqrt[6]{{{y}^{5}}\sqrt{y}}$ về dạng $y={{y}^{n}}.$ Ta có $m-n=?$

Câu 35 [30751] - [Loga.vn]

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt[3]{-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}}}{x-1}$ có phương trình:

Câu 36 [30750] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\left[ a;b \right].$ Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left( x \right),$ trục hoành và hai đường thẳng $x=a,x=b$ được tình theo công thức.

Câu 37 [30749] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC đều, đường cao SH với H nằm trong $\Delta ABC$ và $2SH=BC,\left( SBC \right)$ tạo với mặt phẳng (ABC) một góc ${{60}^{0}}.$ Biết có một điểm O nằm trên đường cao SH sao cho $d\left( O;AB \right)=d\left( O;AC \right)=d\left( O;\left( SBC \right) \right)=1.$ Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.

Câu 38 [30748] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đạt cực đại tại điểm:

Câu 39 [30747] - [Loga.vn]

Phương trình ${{\log }_{2}}x+{{\log }_{2}}\left( x-1 \right)=1$ có tập nghiệm là:

Câu 40 [30743] - [Loga.vn]

Tìm $\int{x\cos 2xdx.}$

Câu 41 [30740] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là hình vuông tại B và $BA=BC=a.$ Cạnh bên $SA=2a$ và vuông góc với mặt phẳng (ABC). Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC là:

Câu 42 [30737] - [Loga.vn]

Biểu thức ${{\log }_{2}}\left( 2\sin \frac{\pi }{12} \right)+{{\log }_{2}}\left( cos\frac{\pi }{12} \right)$ có giá trị bằng:

Câu 43 [30736] - [Loga.vn]

Hình vẽ sau đây là hình dạng đồ thị của hàm số nào ?

 

Câu 44 [30735] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d:3x-y+2=0.$ Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép quay tâm O góc quay $-{{90}^{0}}.

Câu 45 [30734] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị hàm số $y=f'\left( x \right)$ như hình vẽ. Xét hàm số $g\left( x \right)=2f\left( x \right)+2{{x}^{3}}-4x-3m-6\sqrt{5}$ với m là số thực. Để $g\left( x \right)\le 0,\forall x\in \left[ -\sqrt{5};\sqrt{5} \right]$ thì điều kiện của m là:

Câu 46 [30733] - [Loga.vn]

Phương trình $\sqrt{3}\operatorname{s}\text{inx}-\cos x=1$ tương đương với phương trình nào sau đây ?

Câu 47 [30732] - [Loga.vn]

Cho tập A có 20 phân tử. Có bao nhiêu tập con của A khác rỗng và số phân tử là số chẵn ?

Câu 48 [30344] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, $SA\bot \left( ABCD \right),$ $SA=a\sqrt{3}.$ Gọi M là trung điểm của SD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CM.

Câu 49 [30343] - [Loga.vn]

Tính giới hạn $\underset{x\to -{{2}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,\frac{3+2x}{x+2}.$

Câu 50 [30342] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)={{3}^{2x}}-{{2.3}^{x}}$  có đồ thị như hình vẽ sau:

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

(1) Đường thẳng $y=0$ cắt đồ thị hàm số (C) tại điểm có hoành độ là $x={{\log }_{3}}2$

(2) Bất phương trình $f\left( x \right)\ge -1$ có nghiệm duy nhất.

(3) Bất phương trình $f\left( x \right)\ge 0$ có tập nghiệm là $\left( -\infty ;{{\log }_{3}}2 \right)$.

(4) Đường thẳng $y=0$ cắt đồ thị hàm số (C) tại 2 điểm phân biệt

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook