Chi tiết đề thi

Đề Thi Thử Toán 2020 lần 1

theluc95
245 lượt thi
Toán
Trung bình
(5)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [70311] - [Loga.vn]

Tìm điểm cực đại của hàm số$y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-2019$.

Câu 2 [70095] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{3}}-4x}{{{x}^{3}}-3x-2}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

Câu 3 [69182] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{x+2-m}{x+1}$ nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

Câu 4 [58041] - [Loga.vn]

Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^{2}(x+1)^{3}(x+2)$. Số cực trị của hàm số là

Câu 5 [69325] - [Loga.vn]

Tính số giá trị nguyên của tham số \[m\] trên khoảng \[\left( -2019\,;\,2019 \right)\] để hàm số \[y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}-3m+1\] đồng biến trên \[\left( 1\,;\,2 \right)\].

Câu 6 [64792] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Tìm số nghiệm thực của phương trình $2f\left( x \right)+7=0$

Câu 7 [64556] - [Loga.vn]

Tính giá trị của biểu thức $A={{\log }_{a}}\frac{1}{{{a}^{2}}}$,

Câu 8 [44355] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ .

Gọi m là số nghiệm thực của phương trình \[f\left( f\left( x \right) \right)=1\] khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 9 [54438] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đúng ba điểm cực trị là 0; 1; 2 và có đạo hàm liên tục trên R. Khi đó hàm số $y=f\left( 4x-4{{x}^{2}} \right)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 10 [27780] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+\left( 2{{m}^{2}}-1 \right)x+5$ đồng biến trên khoảng \[\left( 1;+\infty\right).\]

Câu 11 [32054] - [Loga.vn]

Biết rằng đồ thị hàm số bậc 4: $y=f\left( x \right)$ được cho như hình vẽ sau:

Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y=g\left( x \right)={{\left[ f'\left( x \right) \right]}^{2}}-f\left( x \right).f''\left( x \right)$ và trục Ox.

Câu 12 [28] - [Loga.vn]

Gọi \[S\]là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực \[m\]sao cho trị lớn nhất của hàm số\[y=\left| 3{{x}^{2}}-6x+2m-1 \right|\] trên đoạn \[\left[ -2;3 \right]\]đạt giá trị nhỏ nhất. Số phần tử của tập \[S\]là

Câu 13 [541] - [Loga.vn]

Cho $f\left( x \right)=\left( {{m}^{4}}+1 \right){{x}^{4}}+\left( -{{2}^{m+1}}.{{m}^{2}}-4 \right){{x}^{2}}+{{4}^{m}}+16,m\in \mathbb{R}.$ Số cực trị của hàm số $y=\left| f\left( x \right)-1 \right|$ là:

Câu 14 [71101] - [Loga.vn]

Cho a > 1, b > 1, P = ln a2 + 2 ln (ab) + ln b2 . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 15 [71072] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình $\log \left( {{x}^{2}}-4 \right)>\log \left( 3x \right)$ là:

Câu 16 [68874] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)={{3}^{x}}-{{3}^{-x}}\]. Gọi ${{m}_{1}},{{m}_{2}}$ là các giá trị thực của tham số $m$ để $f\left( 3{{\log }_{2}}m \right)+f\left( {{\log }_{2}}^{2}m+2 \right)=0$. Tính $T={{m}_{1}}.{{m}_{2}}.$

Câu 17 [59284] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị m nguyên với $m\in \left[ -4;4 \right]$ để phương trình ${{e}^{x}}=m\left( x+1 \right)$ có một nghiệm duy nhất?

Câu 18 [59238] - [Loga.vn]

Thang đo Richte được Charles Francis đề xuất và sử dụng lần đầu tiên vào năm 1935 để sắp xếp các số đo độ chấn động của các cơn động đất với đơn vị Richte. Công thức tính độ chấn động như sau: ${{M}_{L}}=\log A-\log {{A}_{0}}$, ML là độ chấn động, A là biên độ tối đa được đo bằng địa chấn kế và A0 là biên độ chuẩn. Hỏi theo thang độ Richte, cùng với một biên độ chuẩn thì biên độ tối đa của một trận động đất 7 độ Richte sẽ lớn gấp mấy lần biên độ của một trận động đất 5 độ Richte?

Câu 19 [57569] - [Loga.vn]

Cho hai số dương x,y thỏa mãn ${{\log }_{2}}{{\left( 4x+y+2xy+2 \right)}^{y+2}}=8-(2x-2)(y+2)$ . Giá trị nhỏ nhất $P=2x+y$ là số có dạng $M=a\sqrt{b}+c$ với $a;b\in N,a>2$ . Tính $S=a+b+c$

Câu 20 [138] - [Loga.vn]

Gọi \[x,y\] là các số thực dương thỏa mãn điều kiện \[{{\log }_{9}}x={{\log }_{6}}x={{\log }_{4}}(x+y)\] và \[\frac{x}{y}=\frac{-a+\sqrt{b}}{2}\], với \[a,b\] là hai số nguyên dương. Tính \[a+b\].

Câu 21 [9847] - [Loga.vn]

Cho x, y là các số thực thỏa mãn điều kiện ${{3}^{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2}}.{{\log }_{2}}\left( x-y \right)=\frac{1}{2}\left[ 1+{{\log }_{2}}\left( 1-xy \right) \right].$ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $M=2\left( {{x}^{3}}+{{y}^{3}} \right)-3xy.$ 

Câu 22 [70329] - [Loga.vn]

Tìm phần thực của số phức $z$ thỏa mãn: $\left( 5-i \right)z=7-17i$

Câu 23 [69098] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=\frac{\left( 2-3i \right)\left( 4-i \right)}{3+2i}$. Tìm tọa độ điểm biểu diễn số phức $z$ trên mặt phẳng $Oxy$.

Câu 24 [63842] - [Loga.vn]

Cho số phức $z$ thỏa mãn $\left( 3+2i \right)z+{{\left( 2-i \right)}^{2}}=4+i$. Mô đun của số phức $w=\left( z+1 \right)\overline{z}$ bằng.

Câu 25 [70946] - [Loga.vn]

Thể tích của miếng xúc xích dạng nửa hình trụ có đường kính đáy

2 cm và chiều cao 3 cm là

Câu 26 [70911] - [Loga.vn]

Cho hình chóp $S.ABC$có đáy$ABC$ là tam giác đều cạnh \[a\]. $SA=3a$và $SA$vuông góc với đáy . Tính thể tích $V$ của khối chóp $S.ABC$

Câu 27 [70155] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ đứng ABC. A 'B 'C ' có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Gọi E là trung điểm của AB. Cho biết AB = 2a, BC = $\sqrt{13}$, CC’ = 4a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng A 'B và CE bằng

Câu 28 [69820] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc $\widehat{BAC}={{60}^{0}}$. $SA=SB=SC=a\sqrt{3}$. Tính cosin của góc hợp bởi đường thẳng SD và mặt phẳng $\left( SAB \right)$

Câu 29 [63838] - [Loga.vn]

Số cạnh của hình bát diện đều là

Câu 30 [63686] - [Loga.vn]

Câu 4: Cho khối nón tròn xoay có đường cao \[h=20\,cm\], bán kính đáy \[r=25\,cm\]. Một mặt phẳng (P) đi qua 2 đỉnh của khối nón và có khoảng cách đến tâm O của đáy là 12 cm. Khi đó diện tích thiết diện của (P) với khối nón bằng:

Câu 31 [63872] - [Loga.vn]

Cho hình lập phương \[ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}'\] có cạnh bằng \[1\]. Gọi \[{{V}_{1}}\] là thể tích phần không gian bên trong chung của hai hình tứ diện \[AC{B}'{D}'\] và \[{A}'{C}'BD\], \[{{V}_{2}}\] là phần không gian bên trong hình lập phương đã cho mà không bị chiếm chỗ bởi hai khối tứ diện nêu trên. Tính tỉ số \[\frac{{{V}_{2}}}{{{V}_{1}}}\]?

Câu 32 [16591] - [Loga.vn]

Tứ diện $ABCD$ có $\widehat{ABC}=\overset\frown{BAD}=90{}^\circ $, $\widehat{CAD}=120{}^\circ $, $AB=2$, $AC=4$, $AD=6$ có thể tích là  

Câu 33 [70987] - [Loga.vn]

Trong một chuyển động thẳng, chất điểm chuyển động xác định bởi phương trình $s\left( t \right)={{t}^{3}}-3{{t}^{2}}+3t+10$, trong đó thời gian t tính bằng giây và quãng đường s tính bằng mét. Gia tốc của chất điểm tại thời điểm chất điểm dừng lại là

Câu 34 [70191] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ thỏa mãn $f\left( x \right)+f'\left( x \right)={{e}^{-x}},\forall x\in \mathbb{R}$ và $f\left( 0 \right)=2$. Tất cả các nguyên hàm của $f\left( x \right){{e}^{2x}}$ là

Câu 35 [70152] - [Loga.vn]

Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=\frac{x}{{{\sin }^{2}}x}$ trên khoảng $\left( 0;\pi \right)$là

Câu 36 [70093] - [Loga.vn]

Cho $f\left( x \right)={{x}^{4}}-5{{x}^{2}}+4$. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ và trục hoành.. Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 37 [69828] - [Loga.vn]

Cho $F\left( x \right)=\left( x-1 \right){{e}^{x}}$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right){{e}^{2x}}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'\left( x \right){{e}^{2x}}$.

Câu 38 [59287] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ thỏa mãn ${{\left( {f}'\left( x \right) \right)}^{2}}+f\left( x \right).{f}''\left( x \right)=15{{x}^{4}}+12x$, $\forall x\in R$ và $f\left( 0 \right)={f}'\left( 0 \right)=1$. Giá trị của ${{f}^{2}}\left( 1 \right)$ bằng

Câu 39 [58881] - [Loga.vn]

Xét hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn [0;1] và thỏa mãn $2f\left( x \right)+3f\left( 1-x \right)=\sqrt{1-x}.$ Giá trị của tích phân $\int\limits_{0}^{1}{f(x)dx}$ bằng:

Câu 40 [71144] - [Loga.vn]

Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu: $\left( S \right):{{\left( x+4 \right)}^{2}}+{{\left( y-5 \right)}^{2}}+{{\left( z+6 \right)}^{2}}=9$ có tâm và bán kính lần lượt là

Câu 41 [70306] - [Loga.vn]

Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $\left( P \right):\,\,2x-2y-z+7=0$ và điểm $A\left( 1;\,1;-2 \right)$. Điểm $H\left( a;\,b;-1 \right)$ là hình chiếu vuông góc của $A$ lên mặt phẳng $\left( P \right)$. Tổng $a+b$ bằng

Câu 42 [70302] - [Loga.vn]

 Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho tam giác $ABC$ có $A\left( 1\,;\,0\,;\,-2 \right),B\left( 2\,;\,3\,;\,-1 \right),C\left( 0\,;\,-3\,;\,6 \right)$. Tìm tọa độ trọng tâm $G$ của tam giác $ABC$.

Câu 43 [69170] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $\left( S \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-8x+10y-6z+49=0$.Tính bán kính $R$ của mặt cầu $\left( S \right)$.

Câu 44 [68820] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$cho hai điểm \[A\left( -2;3;1 \right),B\left( 5;-6;-2 \right).\] Đường thẳng $AB$ cắt mặt phẳng $\left( Oxz \right)$ tại điểm $M.$ Tính tỉ số $\frac{AM}{BM}.$

Câu 45 [63239] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x+4y-6z-11=0$ và mặt phẳng $\left( \alpha \right):2x+2y-z+17=0$. Viết phương trình mặt phẳng $\left( \beta \right)$ song song với $\left( \alpha \right)$ và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng 6$\pi $

Câu 46 [60108] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A\left( 1;-2;0 \right),B\left( -3;2;-4 \right)$ và mặt phẳng $\left( P \right):x+2y+z-3=0$. Gọi $M\left( a;b;c \right)$ là điểm thuộc mặt phẳng $\left( P \right)$ sao cho tam giác MAB cân tại M và có diện tích nhỏ nhất. Tính giá trị $T={{a}^{2}}+b+c$.

Câu 47 [14922] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ\[Oxyz\], cho mặt cầu $\left( S \right):\,{{x}^{2}}+{{\left( y+2 \right)}^{2}}+{{z}^{2}}=5$. Tìm tất cả các giá trị  thực của tham  số m để  đường thẳng $\Delta :\frac{x-1}{2}=\frac{y+m}{1}=\frac{z-2m}{-3}$ cắt $\left( S \right)$ tại hai điểm phân biệt A, B sao cho A, B có độ dài AB lớn nhất

Câu 48 [40364] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $A_{n}^{3}=20n$ là:

Câu 49 [70351] - [Loga.vn]

Số $1458$ là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số nhân $\left( {{u}_{n}} \right)$có công bội $q=3$và ${{u}_{1}}=2$?

Câu 50 [24552] - [Loga.vn]

Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số lập được từ tập hợp $X=\left\{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 \right\}.$ Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Tính xác suất để số chọn được là số chia hết cho 6.

Bảng xếp hạng
1
longhai200807
longhai200807
Long Hải Nguyễn Vũ
49/50
2
Stella03
Stella03
Nhã Đinh
47/50
3
nguyenthihuyenlinh19122003
nguyenthihuyenlinh19122003
Linh Nguyễn
42/50
4
106378134358135
106378134358135
Phạm Minh Tâm
42/50
5
hoangtandatqn23
hoangtandatqn23
Đạt Hoàng Tấn
40/50
6
minhkhoa2002
minhkhoa2002
Lê Nguyễn Minh Khoa
39/50
7
lethucanpo218
lethucanpo218
thucanpo218
38/50
8
nganxik
nganxik
Phạm Tuyết Ngân
38/50
9
goigimeomeo
goigimeomeo
quang định
37/50
10
Trangtruong
Trangtruong
Trang Trương
36/50
11
207151857258197
207151857258197
Minh Lý
36/50
12
thanhnguyet0930
thanhnguyet0930
Hồ Thanh Nguyệt
34/50
13
657339545025013
657339545025013
Trần Thị Mỹ Hạnh
33/50
14
duongkimnam214
duongkimnam214
DƯƠNG KIM NAM
33/50
15
heovang7513
heovang7513
Hà Vy
33/50
16
1102843486747467
1102843486747467
Minh Phương
33/50
17
phu542002
phu542002
Hùng Phú Phạm
32/50
18
nguyenngockien2002
nguyenngockien2002
Nguyễn Ngọc Kiên
32/50
19
quangtan169
quangtan169
Phan Nguyễn Quang Tân
32/50
20
229995835039893
229995835039893
Kim Trọng Phát
31/50
21
minhdz2504
minhdz2504
Thái Minh Đặng
31/50
22
tintkle
tintkle
Lê Hữu Tín
31/50
23
besthackerop
besthackerop
Nam Nguyen
31/50
24
264974974516502
264974974516502
Cảnh Hoàng
31/50
25
chinnguyntrng399
chinnguyntrng399
Nguyễn Trọng Chiến
31/50
26
241303190347850
241303190347850
Lê Phi Hà
31/50
27
namtran19302
namtran19302
Nam_Tran_CrCreator
31/50
28
512999599315946
512999599315946
Ngọc Hồng
31/50
29
509497656660123
509497656660123
Trang Mai
30/50
30
khanhpro8a1
khanhpro8a1
Dương Đức Khánh
30/50
31
phamtai0972
phamtai0972
tài phạm
30/50
32
doananh640
doananh640
Anh Đoàn
30/50
33
linh24062002
linh24062002
Trần Hoàng Nhật Linh
30/50
34
1064989393893359
1064989393893359
Nguyễn Bá
30/50
35
Nnhoa369
Nnhoa369
Nguyen Hoa
29/50
36
huydinh146
huydinh146
Huy Đinh
29/50
37
tranletrong1342002
tranletrong1342002
Trần Lê Trọng
29/50
38
bach28022003
bach28022003
Lan Anh
29/50
39
hieungo9090
hieungo9090
Hiếu Ngô
29/50
40
phong23102002pk
phong23102002pk
Phong Nguyễn
29/50
41
phuocnh360
phuocnh360
Phước Nguyễn Hữu
29/50
42
donamthixinhdep123
donamthixinhdep123
Đỗ Nam Thi
28/50
43
560101904590086
560101904590086
Lô Văn Xiếc
28/50
44
trangphuonghh1
trangphuonghh1
Trang Phuong Le
28/50
45
220326439192861
220326439192861
Hồ Thị Sơn
28/50
46
1036270530087776
1036270530087776
Vũ Ngọc
28/50
47
baohan7632
baohan7632
Hân Bảo
28/50
48
UNION
UNION
Lien Trinh
28/50
49
trieucongdanh
trieucongdanh
God of wealth
28/50
50
congkie151199
congkie151199
Công Kim Lê
28/50
51
hnghia0503
hnghia0503
Hiếu Nghĩa Sơn
28/50
52
761446754609787
761446754609787
nnph
28/50
53
709648823188789
709648823188789
Vân Lê
27/50
54
4rever.bh2992
4rever.bh2992
Linh's Thùy Lâm
27/50
55
655382448618772
655382448618772
Đỗ Hồng Vy
27/50
56
aliceblack9202
aliceblack9202
Nguyễn Trung Đức
27/50
57
GTP1000
GTP1000
Đức Mạnh Dương Hoàng
27/50
58
ngochieu7373
ngochieu7373
Lê Ngọc Hiếu
27/50
59
lanhpe23
lanhpe23
Lan Anh
27/50
60
diemquynhqpqs
diemquynhqpqs
Hoàng Diểm Quỳnh
27/50
61
thangvt202
thangvt202
Thắng Nguyễn
27/50
62
truongthituvan
truongthituvan
mit_ hp
27/50
63
1041378216245747
1041378216245747
Nguyễn Văn Hiệp
27/50
64
duongtu20602
duongtu20602
Giang An
27/50
65
tranxuantien31072002
tranxuantien31072002
Tien Tran
27/50
66
2575416259393758
2575416259393758
HaQuan
27/50
67
huyenthoaibb
huyenthoaibb
Nguyễn Thành Công
27/50
68
mendz113
mendz113
Huỳnh Thanh Chí
27/50
69
bluesky23256
bluesky23256
Tu Minh
27/50
70
ledienquochung
ledienquochung
Quốc Hưng
26/50
71
tuyenvh2k2
tuyenvh2k2
Nguyễn Hữu Tuyền
26/50
72
nanaichikyuuroku
nanaichikyuuroku
Vũ Văn Nhật
26/50
73
898106660634049
898106660634049
Ngọc Chương
26/50
74
2557415374517267
2557415374517267
Quỳnh Đann
26/50
75
Wannaknow1111
Wannaknow1111
Vũ Thái
26/50
76
tetmhamthin
tetmhamthin
khang đào
26/50
77
changkangxiasin
changkangxiasin
Nguyễn Đình Nguyên
26/50
78
894661250959316
894661250959316
Đăng Khoa
26/50
79
minhtran3920
minhtran3920
Minh Trần
26/50
80
omegalmao1.1
omegalmao1.1
Việt Trần
26/50
81
duycuongcrkh1804
duycuongcrkh1804
Duy Cường Trần
25/50
82
1573746912778265
1573746912778265
Huỳnh Thị Hồng Ánh
25/50
83
dangphuonganh123abc
dangphuonganh123abc
Đặng Phương Anh
25/50
84
hohien28112002
hohien28112002
Hiền Hồ
25/50
85
2569606400025386
2569606400025386
Ma's Chơi
25/50
86
tuanhtran331
tuanhtran331
tú anh trần
25/50
87
hoangvy2010
hoangvy2010
Chu Hồ Hoàng Vy
24/50
88
dtruongmobius
dtruongmobius
Nguyễn Đan Trường
24/50
89
minkusa
minkusa
Nguyễn Thị Minh Thảo
24/50
90
636520453591108
636520453591108
Nguyễn Thanh Huyền
24/50
91
trucnguyenthi2002
trucnguyenthi2002
Nguyễn Thị Thanh Trúc
24/50
92
2430746760549858
2430746760549858
Trần Thị Thu Thủy
24/50
93
923196314817892
923196314817892
Nam
24/50
94
260779441608745
260779441608745
Tran Linh
23/50
95
fordpolandix
fordpolandix
Tú Bùi
23/50
96
177724613523748
177724613523748
Nguyễn Ngọc Linh
23/50
97
nquynh363
nquynh363
Quỳnh Diễm
23/50
98
1530785510418787
1530785510418787
Đặng Thái An
23/50
99
klien0719
klien0719
Kim Liên
22/50
100
truonghoanganh597
truonghoanganh597
Anh Truong
22/50
101
ngocquynhlethi2
ngocquynhlethi2
Gia Truyền
22/50
102
quancfpt
quancfpt
Minh Quân
22/50
103
anhemchudibac1234
anhemchudibac1234
Tường Tường
22/50
104
khanhbiks
khanhbiks
Nguyễn Hữu Nam Khánh
22/50
105
thuha7372
thuha7372
Thu Hiền Nguyễn
22/50
106
kunmmo20502
kunmmo20502
Dương Thanh Trực
22/50
107
Dat2605
Dat2605
Trần Tiến Đạt
22/50
108
698118924059573
698118924059573
Chu Thế Anh
22/50
109
Nguyenthihang301201
Nguyenthihang301201
Nguyễn Thị Hằng
22/50
110
Tien123
Tien123
Phan bá tiến
22/50
111
lanhlung0207
lanhlung0207
Trần Khánh Trang
22/50
112
bikhunglong
bikhunglong
Hà Biện CaoThăng
22/50
113
anhanh22122002
anhanh22122002
Trần Hà D.Anh
21/50
114
phamthuyduong1412
phamthuyduong1412
Thùy Dương
21/50
115
678171959618687
678171959618687
Hoàng Thanh Trà
21/50
116
2405503969710184
2405503969710184
Nguyễn Hồng Hạnh Vũ
21/50
117
vybui6646
vybui6646
Triệu Vỹ
21/50
118
218722952525837
218722952525837
Minh Quân
21/50
119
220707819138780
220707819138780
Nguyễn Thị Nhật
20/50
120
summernguyen2002
summernguyen2002
Lewis Claire
20/50
121
2584460161874754
2584460161874754
Nguyen Viet Anh
20/50
122
tienduyhd2k2
tienduyhd2k2
Duy Only
20/50
123
quochungbd4
quochungbd4
Nguyễn Quốc Hưng
20/50
124
aloaigoidobn123
aloaigoidobn123
quan nguyen
20/50
125
baochaudbp
baochaudbp
Lê Bảo Châu
19/50
126
hungtranmisthy39
hungtranmisthy39
TRAN HUNG
19/50
127
eyanlany202
eyanlany202
Nguyễn Như Quỳnh
19/50
128
tran1204
tran1204
Nguyễn Thuỵ Huỳnh Trân
19/50
129
2540975246120874
2540975246120874
Xuân Nhi
19/50
130
1079789199065753
1079789199065753
Long Blue
18/50
131
khoinguyen09012002
khoinguyen09012002
Nguyễn Bảo Khôi
18/50
132
143213060538253
143213060538253
La Lisa
18/50
133
1558158747684374
1558158747684374
Sơn Nguyễn
18/50
134
vutung1708
vutung1708
Tùng Vũ
18/50
135
tuhaanh545
tuhaanh545
Tú HaAnh
17/50
136
837075566792665
837075566792665
Trần Thị Thái
17/50
137
bin2k3
bin2k3
Nguyễn quốc toàn
17/50
138
nguyenhuynhthanhdat1604
nguyenhuynhthanhdat1604
Đạt Nguyễn
16/50
139
quyphan.1900
quyphan.1900
Kirigaya Kazuto
16/50
140
phamdangphuong0810
phamdangphuong0810
Phuong Pham dang
16/50
141
300907567745706
300907567745706
Thik Cậu Là Sai
16/50
142
hthi76934
hthi76934
Trần Chí Bảo
16/50
143
tutranthanh012
tutranthanh012
Thanh Tú Trần
16/50
144
688580138634854
688580138634854
Nguyễn Dũng
15/50
145
vonhat.lop
vonhat.lop
Võ Nhật
15/50
146
khoa2042002
khoa2042002
Khoa Tran
15/50
147
vpt812002
vpt812002
Võ Phi Trường
15/50
148
2577411015912123
2577411015912123
Ánh Hồng
14/50
149
838447669993271
838447669993271
Nguyễn Thành Trực
14/50
150
thiendya
thiendya
Em MuỐn Lái CHị
14/50
151
tiensi04011999
tiensi04011999
Nguyễn Tiến Sĩ
14/50
152
alex456
alex456
Ngọc Kim Oanh
13/50
153
cucp510
cucp510
Phạm Thu Cúc
13/50
154
898818243909186
898818243909186
Le Duy Anh
12/50
155
thuyvytanson
thuyvytanson
Đỗ Vy
12/50
156
miennuingoclac
miennuingoclac
Hong Trinh
12/50
157
petrvkmkn
petrvkmkn
Trần Đình Nguyên
12/50
158
baodao2003emngungo
baodao2003emngungo
Bảo Phan
12/50
159
164070802174001
164070802174001
Thạch Cẩm Muội
12/50
160
thanh15072002huyen
thanh15072002huyen
Huyền Thanh
12/50
161
239598260807003
239598260807003
Nguyễn Tùng
12/50
162
nguyentronglonglong
nguyentronglonglong
LONG NGUYEN TRONG LONG
12/50
163
conantap95
conantap95
huy tran khoi
11/50
164
vuvanquy5k
vuvanquy5k
Quý05 Gaming
11/50
165
dthanhthao481
dthanhthao481
thảo đỗ thanh
11/50
166
c_m_jolin
c_m_jolin
Mạnh Đức Nguyễn
11/50
167
152738706315245
152738706315245
Dung Lê
10/50
168
luongtamnhu01
luongtamnhu01
Tâm Vy
10/50
169
1431787220347509
1431787220347509
Nguyễn Văn Tính
10/50
170
209162143938831
209162143938831
Ngốc Ngốc
9/50
171
trannam12051987
trannam12051987
Canh Nam
9/50
172
dothinhan19781981
dothinhan19781981
Nhankhoo khaiDo
9/50
173
chunguyenthutrang
chunguyenthutrang
Chu Nguyễn Thu Trang
9/50
174
my626763
my626763
Kiệt Tấn
8/50
175
namsam.nc123
namsam.nc123
Nam Sâm
8/50
176
1508529546017259
1508529546017259
Bùi Hảo
8/50
177
vietnamcannam
vietnamcannam
Phương Nam
8/50
178
theluc95
theluc95
Bí Kíp Thế Lực
7/50
179
tuminhthuan32
tuminhthuan32
Vùng Ruhr
6/50
180
levietanhtrump
levietanhtrump
việt anh lê
5/50
181
duongdaison3
duongdaison3
Dương Đại Sơn
5/50
182
310241287071673
310241287071673
Nguyễn Sơn Phú
4/50
183
khanhnhungdng
khanhnhungdng
Nhung Khánh
4/50
184
leonesipedx
leonesipedx
Nguyên Thị Diệu Linh
2/50
185
ninhanh192003
ninhanh192003
Anh Ninh - Junnie
2/50
186
hqt052
hqt052
Thắng Hoàng Quyết
1/50
187
khabanhkingclub202
khabanhkingclub202
Bảnh Khá
1/50
188
viwhyokay
viwhyokay
Như Vy Nguyễn
0/50
189
kaori2008
kaori2008
Phạm Khánh Linh
0/50
190
1141971362837205
1141971362837205
Trương Bích
0/50
191
vongolalambo1061412
vongolalambo1061412
xạo chó
0/50
192
hongsy2108
hongsy2108
Sỹ Nguyễn Hồng
0/50
193
baolongtrannguyen
baolongtrannguyen
Tran Bao Long
0/50
194
nguyenminh.30042002
nguyenminh.30042002
Nguyễn Minh
0/50
195
319234739074293
319234739074293
Do Tuan Anh
0/50
196
zvs123
zvs123
xyz zvs
0/50
197
thuymy2605
thuymy2605
My Nguyễn Thị Thùy
0/50
198
quang09072008
quang09072008
Quang Nguyen
0/50
199
nguyentai23012003
nguyentai23012003
tài nguyễn
0/50
200
402246597441700
402246597441700
Phí Triệu
0/50
201
184751719849122
184751719849122
Nguyễn Duy Hoàng Hoàng
0/50
202
khonganbiet91
khonganbiet91
phạm hữu dương
0/50
203
daumebonhacker
daumebonhacker
Lan Lan
0/50
204
532770534319136
532770534319136
Trung Hiếu
0/50
205
828251594339265
828251594339265
Dang Ngoan
0/50
206
nguyenkimthoa1995
nguyenkimthoa1995
Kim Thoa Nguyễn
0/50
207
phongtienle2302
phongtienle2302
Lê Tiền Phong
0/50
208
triet6361099
triet6361099
Anh Triet Nguyen
0/50
209
907801099666489
907801099666489
Việt Hồng
0/50
210
lnguyenn23
lnguyenn23
Nguyễn Lê
0/50
211
Loga02
Loga02
Pink
0/50
Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

4.6

0%
(0)
0%
(0)
20%
(1)
0%
(0)
80%
(4)

.

khoai vc

Hệ thống chấm sai cho em vài câu, tại sao lời giải 1 đằng mà đ.a chấm lại 1 nẻo thế ạ.

Đề khó quá :(

hay

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook