Chi tiết đề thi

Đề Thi Thử Toán 2020 lần 1

theluc95
186 lượt thi
Toán
Trung bình
(4)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [70311] - [Loga.vn]

Tìm điểm cực đại của hàm số$y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-2019$.

Câu 2 [70095] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{3}}-4x}{{{x}^{3}}-3x-2}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

Câu 3 [69182] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{x+2-m}{x+1}$ nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

Câu 4 [58041] - [Loga.vn]

Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^{2}(x+1)^{3}(x+2)$. Số cực trị của hàm số là

Câu 5 [69325] - [Loga.vn]

Tính số giá trị nguyên của tham số \[m\] trên khoảng \[\left( -2019\,;\,2019 \right)\] để hàm số \[y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}-3m+1\] đồng biến trên \[\left( 1\,;\,2 \right)\].

Câu 6 [64792] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Tìm số nghiệm thực của phương trình $2f\left( x \right)+7=0$

Câu 7 [64556] - [Loga.vn]

Tính giá trị của biểu thức $A={{\log }_{a}}\frac{1}{{{a}^{2}}}$,

Câu 8 [44355] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ .

Gọi m là số nghiệm thực của phương trình \[f\left( f\left( x \right) \right)=1\] khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 9 [54438] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đúng ba điểm cực trị là 0; 1; 2 và có đạo hàm liên tục trên R. Khi đó hàm số $y=f\left( 4x-4{{x}^{2}} \right)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 10 [27780] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+\left( 2{{m}^{2}}-1 \right)x+5$ đồng biến trên khoảng \[\left( 1;+\infty\right).\]

Câu 11 [32054] - [Loga.vn]

Biết rằng đồ thị hàm số bậc 4: $y=f\left( x \right)$ được cho như hình vẽ sau:

Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y=g\left( x \right)={{\left[ f'\left( x \right) \right]}^{2}}-f\left( x \right).f''\left( x \right)$ và trục Ox.

Câu 12 [28] - [Loga.vn]

Gọi \[S\]là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực \[m\]sao cho trị lớn nhất của hàm số\[y=\left| 3{{x}^{2}}-6x+2m-1 \right|\] trên đoạn \[\left[ -2;3 \right]\]đạt giá trị nhỏ nhất. Số phần tử của tập \[S\]là

Câu 13 [541] - [Loga.vn]

Cho $f\left( x \right)=\left( {{m}^{4}}+1 \right){{x}^{4}}+\left( -{{2}^{m+1}}.{{m}^{2}}-4 \right){{x}^{2}}+{{4}^{m}}+16,m\in \mathbb{R}.$ Số cực trị của hàm số $y=\left| f\left( x \right)-1 \right|$ là:

Câu 14 [71101] - [Loga.vn]

Cho a > 1, b > 1, P = ln a2 + 2 ln (ab) + ln b2 . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 15 [71072] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình $\log \left( {{x}^{2}}-4 \right)>\log \left( 3x \right)$ là:

Câu 16 [68874] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)={{3}^{x}}-{{3}^{-x}}\]. Gọi ${{m}_{1}},{{m}_{2}}$ là các giá trị thực của tham số $m$ để $f\left( 3{{\log }_{2}}m \right)+f\left( {{\log }_{2}}^{2}m+2 \right)=0$. Tính $T={{m}_{1}}.{{m}_{2}}.$

Câu 17 [59284] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị m nguyên với $m\in \left[ -4;4 \right]$ để phương trình ${{e}^{x}}=m\left( x+1 \right)$ có một nghiệm duy nhất?

Câu 18 [59238] - [Loga.vn]

Thang đo Richte được Charles Francis đề xuất và sử dụng lần đầu tiên vào năm 1935 để sắp xếp các số đo độ chấn động của các cơn động đất với đơn vị Richte. Công thức tính độ chấn động như sau: ${{M}_{L}}=\log A-\log {{A}_{0}}$, ML là độ chấn động, A là biên độ tối đa được đo bằng địa chấn kế và A0 là biên độ chuẩn. Hỏi theo thang độ Richte, cùng với một biên độ chuẩn thì biên độ tối đa của một trận động đất 7 độ Richte sẽ lớn gấp mấy lần biên độ của một trận động đất 5 độ Richte?

Câu 19 [57569] - [Loga.vn]

Cho hai số dương x,y thỏa mãn ${{\log }_{2}}{{\left( 4x+y+2xy+2 \right)}^{y+2}}=8-(2x-2)(y+2)$ . Giá trị nhỏ nhất $P=2x+y$ là số có dạng $M=a\sqrt{b}+c$ với $a;b\in N,a>2$ . Tính $S=a+b+c$

Câu 20 [138] - [Loga.vn]

Gọi \[x,y\] là các số thực dương thỏa mãn điều kiện \[{{\log }_{9}}x={{\log }_{6}}x={{\log }_{4}}(x+y)\] và \[\frac{x}{y}=\frac{-a+\sqrt{b}}{2}\], với \[a,b\] là hai số nguyên dương. Tính \[a+b\].

Câu 21 [9847] - [Loga.vn]

Cho x, y là các số thực thỏa mãn điều kiện ${{3}^{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2}}.{{\log }_{2}}\left( x-y \right)=\frac{1}{2}\left[ 1+{{\log }_{2}}\left( 1-xy \right) \right].$ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $M=2\left( {{x}^{3}}+{{y}^{3}} \right)-3xy.$ 

Câu 22 [70329] - [Loga.vn]

Tìm phần thực của số phức $z$ thỏa mãn: $\left( 5-i \right)z=7-17i$

Câu 23 [69098] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=\frac{\left( 2-3i \right)\left( 4-i \right)}{3+2i}$. Tìm tọa độ điểm biểu diễn số phức $z$ trên mặt phẳng $Oxy$.

Câu 24 [63842] - [Loga.vn]

Cho số phức $z$ thỏa mãn $\left( 3+2i \right)z+{{\left( 2-i \right)}^{2}}=4+i$. Mô đun của số phức $w=\left( z+1 \right)\overline{z}$ bằng.

Câu 25 [70946] - [Loga.vn]

Thể tích của miếng xúc xích dạng nửa hình trụ có đường kính đáy

2 cm và chiều cao 3 cm là

Câu 26 [70911] - [Loga.vn]

Cho hình chóp $S.ABC$có đáy$ABC$ là tam giác đều cạnh \[a\]. $SA=3a$và $SA$vuông góc với đáy . Tính thể tích $V$ của khối chóp $S.ABC$

Câu 27 [70155] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ đứng ABC. A 'B 'C ' có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Gọi E là trung điểm của AB. Cho biết AB = 2a, BC = $\sqrt{13}$, CC’ = 4a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng A 'B và CE bằng

Câu 28 [69820] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc $\widehat{BAC}={{60}^{0}}$. $SA=SB=SC=a\sqrt{3}$. Tính cosin của góc hợp bởi đường thẳng SD và mặt phẳng $\left( SAB \right)$

Câu 29 [63838] - [Loga.vn]

Số cạnh của hình bát diện đều là

Câu 30 [63686] - [Loga.vn]

Câu 4: Cho khối nón tròn xoay có đường cao \[h=20\,cm\], bán kính đáy \[r=25\,cm\]. Một mặt phẳng (P) đi qua 2 đỉnh của khối nón và có khoảng cách đến tâm O của đáy là 12 cm. Khi đó diện tích thiết diện của (P) với khối nón bằng:

Câu 31 [63872] - [Loga.vn]

Cho hình lập phương \[ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}'\] có cạnh bằng \[1\]. Gọi \[{{V}_{1}}\] là thể tích phần không gian bên trong chung của hai hình tứ diện \[AC{B}'{D}'\] và \[{A}'{C}'BD\], \[{{V}_{2}}\] là phần không gian bên trong hình lập phương đã cho mà không bị chiếm chỗ bởi hai khối tứ diện nêu trên. Tính tỉ số \[\frac{{{V}_{2}}}{{{V}_{1}}}\]?

Câu 32 [16591] - [Loga.vn]

Tứ diện $ABCD$ có $\widehat{ABC}=\overset\frown{BAD}=90{}^\circ $, $\widehat{CAD}=120{}^\circ $, $AB=2$, $AC=4$, $AD=6$ có thể tích là  

Câu 33 [70987] - [Loga.vn]

Trong một chuyển động thẳng, chất điểm chuyển động xác định bởi phương trình $s\left( t \right)={{t}^{3}}-3{{t}^{2}}+3t+10$, trong đó thời gian t tính bằng giây và quãng đường s tính bằng mét. Gia tốc của chất điểm tại thời điểm chất điểm dừng lại là

Câu 34 [70191] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ thỏa mãn $f\left( x \right)+f'\left( x \right)={{e}^{-x}},\forall x\in \mathbb{R}$ và $f\left( 0 \right)=2$. Tất cả các nguyên hàm của $f\left( x \right){{e}^{2x}}$ là

Câu 35 [70152] - [Loga.vn]

Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=\frac{x}{{{\sin }^{2}}x}$ trên khoảng $\left( 0;\pi \right)$là

Câu 36 [70093] - [Loga.vn]

Cho $f\left( x \right)={{x}^{4}}-5{{x}^{2}}+4$. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ và trục hoành.. Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 37 [69828] - [Loga.vn]

Cho $F\left( x \right)=\left( x-1 \right){{e}^{x}}$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right){{e}^{2x}}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'\left( x \right){{e}^{2x}}$.

Câu 38 [59287] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ thỏa mãn ${{\left( {f}'\left( x \right) \right)}^{2}}+f\left( x \right).{f}''\left( x \right)=15{{x}^{4}}+12x$, $\forall x\in R$ và $f\left( 0 \right)={f}'\left( 0 \right)=1$. Giá trị của ${{f}^{2}}\left( 1 \right)$ bằng

Câu 39 [58881] - [Loga.vn]

Xét hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn [0;1] và thỏa mãn $2f\left( x \right)+3f\left( 1-x \right)=\sqrt{1-x}.$ Giá trị của tích phân $\int\limits_{0}^{1}{f(x)dx}$ bằng:

Câu 40 [71144] - [Loga.vn]

Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu: $\left( S \right):{{\left( x+4 \right)}^{2}}+{{\left( y-5 \right)}^{2}}+{{\left( z+6 \right)}^{2}}=9$ có tâm và bán kính lần lượt là

Câu 41 [70306] - [Loga.vn]

Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $\left( P \right):\,\,2x-2y-z+7=0$ và điểm $A\left( 1;\,1;-2 \right)$. Điểm $H\left( a;\,b;-1 \right)$ là hình chiếu vuông góc của $A$ lên mặt phẳng $\left( P \right)$. Tổng $a+b$ bằng

Câu 42 [70302] - [Loga.vn]

 Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho tam giác $ABC$ có $A\left( 1\,;\,0\,;\,-2 \right),B\left( 2\,;\,3\,;\,-1 \right),C\left( 0\,;\,-3\,;\,6 \right)$. Tìm tọa độ trọng tâm $G$ của tam giác $ABC$.

Câu 43 [69170] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $\left( S \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-8x+10y-6z+49=0$.Tính bán kính $R$ của mặt cầu $\left( S \right)$.

Câu 44 [68820] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$cho hai điểm \[A\left( -2;3;1 \right),B\left( 5;-6;-2 \right).\] Đường thẳng $AB$ cắt mặt phẳng $\left( Oxz \right)$ tại điểm $M.$ Tính tỉ số $\frac{AM}{BM}.$

Câu 45 [63239] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x+4y-6z-11=0$ và mặt phẳng $\left( \alpha \right):2x+2y-z+17=0$. Viết phương trình mặt phẳng $\left( \beta \right)$ song song với $\left( \alpha \right)$ và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng 6$\pi $

Câu 46 [60108] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A\left( 1;-2;0 \right),B\left( -3;2;-4 \right)$ và mặt phẳng $\left( P \right):x+2y+z-3=0$. Gọi $M\left( a;b;c \right)$ là điểm thuộc mặt phẳng $\left( P \right)$ sao cho tam giác MAB cân tại M và có diện tích nhỏ nhất. Tính giá trị $T={{a}^{2}}+b+c$.

Câu 47 [14922] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ\[Oxyz\], cho mặt cầu $\left( S \right):\,{{x}^{2}}+{{\left( y+2 \right)}^{2}}+{{z}^{2}}=5$. Tìm tất cả các giá trị  thực của tham  số m để  đường thẳng $\Delta :\frac{x-1}{2}=\frac{y+m}{1}=\frac{z-2m}{-3}$ cắt $\left( S \right)$ tại hai điểm phân biệt A, B sao cho A, B có độ dài AB lớn nhất

Câu 48 [40364] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $A_{n}^{3}=20n$ là:

Câu 49 [70351] - [Loga.vn]

Số $1458$ là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số nhân $\left( {{u}_{n}} \right)$có công bội $q=3$và ${{u}_{1}}=2$?

Câu 50 [24552] - [Loga.vn]

Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số lập được từ tập hợp $X=\left\{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 \right\}.$ Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Tính xác suất để số chọn được là số chia hết cho 6.

Bảng xếp hạng
1
longhai200807
longhai200807
Long Hải Nguyễn Vũ
49/50
2
106378134358135
106378134358135
Phạm Minh Tâm
42/50
3
minhkhoa2002
minhkhoa2002
Lê Nguyễn Minh Khoa
39/50
4
lethucanpo218
lethucanpo218
thucanpo218
38/50
5
nganxik
nganxik
Phạm Tuyết Ngân
38/50
6
goigimeomeo
goigimeomeo
quang định
37/50
7
Trangtruong
Trangtruong
Trang Trương
36/50
8
207151857258197
207151857258197
Minh Lý
36/50
9
thanhnguyet0930
thanhnguyet0930
Hồ Thanh Nguyệt
34/50
10
657339545025013
657339545025013
Trần Thị Mỹ Hạnh
33/50
11
duongkimnam214
duongkimnam214
DƯƠNG KIM NAM
33/50
12
heovang7513
heovang7513
Hà Vy
33/50
13
1102843486747467
1102843486747467
Minh Phương
33/50
14
phu542002
phu542002
Hùng Phú Phạm
32/50
15
nguyenngockien2002
nguyenngockien2002
Nguyễn Ngọc Kiên
32/50
16
quangtan169
quangtan169
Phan Nguyễn Quang Tân
32/50
17
229995835039893
229995835039893
Kim Trọng Phát
31/50
18
minhdz2504
minhdz2504
Thái Minh Đặng
31/50
19
tintkle
tintkle
Lê Hữu Tín
31/50
20
besthackerop
besthackerop
Nam Nguyen
31/50
21
264974974516502
264974974516502
Cảnh Hoàng
31/50
22
chinnguyntrng399
chinnguyntrng399
Nguyễn Trọng Chiến
31/50
23
241303190347850
241303190347850
Lê Phi Hà
31/50
24
namtran19302
namtran19302
Nam_Tran_CrCreator
31/50
25
512999599315946
512999599315946
Ngọc Hồng
31/50
26
509497656660123
509497656660123
Trang Mai
30/50
27
khanhpro8a1
khanhpro8a1
Dương Đức Khánh
30/50
28
phamtai0972
phamtai0972
tài phạm
30/50
29
doananh640
doananh640
Anh Đoàn
30/50
30
1064989393893359
1064989393893359
Nguyễn Bá
30/50
31
Nnhoa369
Nnhoa369
Nguyen Hoa
29/50
32
huydinh146
huydinh146
Huy Đinh
29/50
33
tranletrong1342002
tranletrong1342002
Trần Lê Trọng
29/50
34
bach28022003
bach28022003
Lan Anh
29/50
35
hieungo9090
hieungo9090
Hiếu Ngô
29/50
36
phong23102002pk
phong23102002pk
Phong Nguyễn
29/50
37
phuocnh360
phuocnh360
Phước Nguyễn Hữu
29/50
38
donamthixinhdep123
donamthixinhdep123
Đỗ Nam Thi
28/50
39
560101904590086
560101904590086
Lô Văn Xiếc
28/50
40
trangphuonghh1
trangphuonghh1
Trang Phuong Le
28/50
41
220326439192861
220326439192861
Hồ Thị Sơn
28/50
42
1036270530087776
1036270530087776
Vũ Ngọc
28/50
43
baohan7632
baohan7632
Hân Bảo
28/50
44
UNION
UNION
Lien Trinh
28/50
45
trieucongdanh
trieucongdanh
God of wealth
28/50
46
congkie151199
congkie151199
Công Kim Lê
28/50
47
hnghia0503
hnghia0503
Hiếu Nghĩa Sơn
28/50
48
4rever.bh2992
4rever.bh2992
Linh's Thùy Lâm
27/50
49
655382448618772
655382448618772
Đỗ Hồng Vy
27/50
50
aliceblack9202
aliceblack9202
Nguyễn Trung Đức
27/50
51
GTP1000
GTP1000
Đức Mạnh Dương Hoàng
27/50
52
ngochieu7373
ngochieu7373
Lê Ngọc Hiếu
27/50
53
lanhpe23
lanhpe23
Lan Anh
27/50
54
diemquynhqpqs
diemquynhqpqs
Hoàng Diểm Quỳnh
27/50
55
thangvt202
thangvt202
Thắng Nguyễn
27/50
56
truongthituvan
truongthituvan
mit_ hp
27/50
57
1041378216245747
1041378216245747
Nguyễn Văn Hiệp
27/50
58
duongtu20602
duongtu20602
Giang An
27/50
59
tranxuantien31072002
tranxuantien31072002
Tien Tran
27/50
60
2575416259393758
2575416259393758
HaQuan
27/50
61
huyenthoaibb
huyenthoaibb
Nguyễn Thành Công
27/50
62
mendz113
mendz113
Huỳnh Thanh Chí
27/50
63
bluesky23256
bluesky23256
Tu Minh
27/50
64
ledienquochung
ledienquochung
Quốc Hưng
26/50
65
tuyenvh2k2
tuyenvh2k2
Nguyễn Hữu Tuyền
26/50
66
nanaichikyuuroku
nanaichikyuuroku
Vũ Văn Nhật
26/50
67
898106660634049
898106660634049
Ngọc Chương
26/50
68
2557415374517267
2557415374517267
Quỳnh Đann
26/50
69
Wannaknow1111
Wannaknow1111
Vũ Thái
26/50
70
tetmhamthin
tetmhamthin
khang đào
26/50
71
changkangxiasin
changkangxiasin
Nguyễn Đình Nguyên
26/50
72
894661250959316
894661250959316
Đăng Khoa
26/50
73
minhtran3920
minhtran3920
Minh Trần
26/50
74
1573746912778265
1573746912778265
Huỳnh Thị Hồng Ánh
25/50
75
dangphuonganh123abc
dangphuonganh123abc
Đặng Phương Anh
25/50
76
hohien28112002
hohien28112002
Hiền Hồ
25/50
77
2569606400025386
2569606400025386
Ma's Chơi
25/50
78
tuanhtran331
tuanhtran331
tú anh trần
25/50
79
hoangvy2010
hoangvy2010
Chu Hồ Hoàng Vy
24/50
80
dtruongmobius
dtruongmobius
Nguyễn Đan Trường
24/50
81
minkusa
minkusa
Nguyễn Thị Minh Thảo
24/50
82
636520453591108
636520453591108
Nguyễn Thanh Huyền
24/50
83
trucnguyenthi2002
trucnguyenthi2002
Nguyễn Thị Thanh Trúc
24/50
84
2430746760549858
2430746760549858
Trần Thị Thu Thủy
24/50
85
923196314817892
923196314817892
Nam
24/50
86
260779441608745
260779441608745
Tran Linh
23/50
87
fordpolandix
fordpolandix
Tú Bùi
23/50
88
177724613523748
177724613523748
Nguyễn Ngọc Linh
23/50
89
nquynh363
nquynh363
Quỳnh Diễm
23/50
90
1530785510418787
1530785510418787
Đặng Thái An
23/50
91
klien0719
klien0719
Kim Liên
22/50
92
truonghoanganh597
truonghoanganh597
Anh Truong
22/50
93
ngocquynhlethi2
ngocquynhlethi2
Gia Truyền
22/50
94
quancfpt
quancfpt
Minh Quân
22/50
95
anhemchudibac1234
anhemchudibac1234
Tường Tường
22/50
96
khanhbiks
khanhbiks
Nguyễn Hữu Nam Khánh
22/50
97
thuha7372
thuha7372
Thu Hiền Nguyễn
22/50
98
kunmmo20502
kunmmo20502
Dương Thanh Trực
22/50
99
Dat2605
Dat2605
Trần Tiến Đạt
22/50
100
698118924059573
698118924059573
Chu Thế Anh
22/50
101
Nguyenthihang301201
Nguyenthihang301201
Nguyễn Thị Hằng
22/50
102
Tien123
Tien123
Phan bá tiến
22/50
103
anhanh22122002
anhanh22122002
Trần Hà D.Anh
21/50
104
phamthuyduong1412
phamthuyduong1412
Thùy Dương
21/50
105
678171959618687
678171959618687
Hoàng Thanh Trà
21/50
106
2405503969710184
2405503969710184
Nguyễn Hồng Hạnh Vũ
21/50
107
vybui6646
vybui6646
Triệu Vỹ
21/50
108
218722952525837
218722952525837
Minh Quân
21/50
109
220707819138780
220707819138780
Nguyễn Thị Nhật
20/50
110
summernguyen2002
summernguyen2002
Lewis Claire
20/50
111
2584460161874754
2584460161874754
Nguyen Viet Anh
20/50
112
tienduyhd2k2
tienduyhd2k2
Duy Only
20/50
113
quochungbd4
quochungbd4
Nguyễn Quốc Hưng
20/50
114
hungtranmisthy39
hungtranmisthy39
TRAN HUNG
19/50
115
eyanlany202
eyanlany202
Nguyễn Như Quỳnh
19/50
116
tran1204
tran1204
Nguyễn Thuỵ Huỳnh Trân
19/50
117
2540975246120874
2540975246120874
Xuân Nhi
19/50
118
1079789199065753
1079789199065753
Long Blue
18/50
119
khoinguyen09012002
khoinguyen09012002
Nguyễn Bảo Khôi
18/50
120
143213060538253
143213060538253
La Lisa
18/50
121
1558158747684374
1558158747684374
Sơn Nguyễn
18/50
122
vutung1708
vutung1708
Tùng Vũ
18/50
123
tuhaanh545
tuhaanh545
Tú HaAnh
17/50
124
837075566792665
837075566792665
Trần Thị Thái
17/50
125
hthi76934
hthi76934
Trần Chí Bảo
16/50
126
tutranthanh012
tutranthanh012
Thanh Tú Trần
16/50
127
688580138634854
688580138634854
Nguyễn Dũng
15/50
128
vonhat.lop
vonhat.lop
Võ Nhật
15/50
129
khoa2042002
khoa2042002
Khoa Tran
15/50
130
vpt812002
vpt812002
Võ Phi Trường
15/50
131
2577411015912123
2577411015912123
Ánh Hồng
14/50
132
838447669993271
838447669993271
Nguyễn Thành Trực
14/50
133
tiensi04011999
tiensi04011999
Nguyễn Tiến Sĩ
14/50
134
cucp510
cucp510
Phạm Thu Cúc
13/50
135
898818243909186
898818243909186
Le Duy Anh
12/50
136
thuyvytanson
thuyvytanson
Đỗ Vy
12/50
137
239598260807003
239598260807003
Nguyễn Tùng
12/50
138
conantap95
conantap95
huy tran khoi
11/50
139
c_m_jolin
c_m_jolin
Mạnh Đức Nguyễn
11/50
140
trannam12051987
trannam12051987
Canh Nam
9/50
141
my626763
my626763
Kiệt Tấn
8/50
142
theluc95
theluc95
Bí Kíp Thế Lực
7/50
143
khanhnhungdng
khanhnhungdng
Nhung Khánh
4/50
144
1141971362837205
1141971362837205
Trương Bích
0/50
145
vongolalambo1061412
vongolalambo1061412
xạo chó
0/50
146
hongsy2108
hongsy2108
Sỹ Nguyễn Hồng
0/50
147
532770534319136
532770534319136
Trung Hiếu
0/50
148
828251594339265
828251594339265
Dang Ngoan
0/50
149
phongtienle2302
phongtienle2302
Lê Tiền Phong
0/50
150
triet6361099
triet6361099
Anh Triet Nguyen
0/50
151
lnguyenn23
lnguyenn23
Nguyễn Lê
0/50
152
Loga02
Loga02
Pink
0/50
Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

4.5

0%
(0)
0%
(0)
25%
(1)
0%
(0)
75%
(3)

khoai vc

Hệ thống chấm sai cho em vài câu, tại sao lời giải 1 đằng mà đ.a chấm lại 1 nẻo thế ạ.

Đề khó quá :(

hay

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook