Chi tiết đề thi

hóa học 1212

phamquocan1507
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [46912] - [Loga.vn]

Những dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng gen có trong nhóm gen liên

kết?

1. đột biến mất đoạn.

2. đột biến lặp đoạn.

3. đột biến đảo đoạn.

4. đột biến chuyển đoạn trên cùng một NST.

Phương án đúng:

Câu 2 [31927] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu 3 [15639] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu trong các phát biểu sau đây là đúng?

(1) Đột biến đảo đoạn làm cho gen từ nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác.

(2) Đột biến chuyển đoạn có thể không làm thay đổi sổ lượng và thành phần gen của một nhiễm sắc thể.

(3) Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường mà không xảy ra ở nhiễm sắc thể giới tỉnh.

(4) Đột biến mất đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

Câu 4 [28089] - [Loga.vn]

Trong phân tử ADN không có liên kết nào dưới đây

Câu 5 [45053] - [Loga.vn]

Có ba tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AaBb giảm phân, một trong 3 tế bào có cặp Aa không phân li trong giảm phân 1, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Có tất cả 6 loại giao tử được tạo ra. Trong các tỉ lệ giao tử sau đây, trường hợp nào đúng?

Câu 6 [15403] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật lưỡng bội có bộ NST 2n = 14. Tổng số NST có trong các tế bào con được tạo thành qua nguyên phân 5 lần liên tiếp từ một tế bào sinh dưỡng của loài này là 449 nhiễm sắc thể đơn. Biết các tế bào mang đột biến NST thuộc cùng 1 loại đột biến. Tỉ lệ tế bào đột biến trên tổng số tế bào được tạo thành là

Câu 7 [23266] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 8 [16130] - [Loga.vn]

Ở người, sự rối loạn cơ chế phân bào dẫn đến sự tăng sinh không kiểm soát được của một số loại tế bào đã phát sinh bệnh hoặc hội chứng nào sau đây?

Câu 9 [20552] - [Loga.vn]

Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau: 

1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn; 

2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau; 

3. Lai các dòng thuần chủng với nhau. 

Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự:

Câu 10 [47761] - [Loga.vn]

Trong quá trình phiên mã của các gen trong operon Lac, enzim ARN pôlimeraza nhận biết mạch gốc dựa vào

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook