Chi tiết đề thi

học học ......................

dongpham1411
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [1840] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho \[A\left( 1;2;-3 \right),B\left( \frac{3}{2};\frac{3}{2};-\frac{1}{2} \right),C\left( 1;1;4 \right),D\left( 5;3;0 \right),\] Gọi $\left( {{S}_{1}} \right)$ là mặt cầu tâm A bán kính bằng 3, $\left( {{S}_{2}} \right)$ là mặt cầu tâm B bán kính bằng $\frac{3}{2}.$ Có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc với 2 mặt cầu $\left( {{S}_{1}} \right),\left( {{S}_{2}} \right)$ đồng thời song song với đường thẳng đi qua 2 điểm C D, .

Câu 2 [13503] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm $A\left( 2;1;3 \right)$và mặt phẳng $\left( P \right):x+my+\left( 2m+1 \right)z-\left( 2+m \right)=0,$ với m là tham số. Gọi điểm $H\left( a;b;c \right)$ là hình chiếu vuông góc của điểm A trên $\left( P \right).$ Tính $a+b$ khi khoảng cách từ điểm A đến $\left( P \right)$lớn nhất.

Câu 3 [16589] - [Loga.vn]

Trong không gian $Oxyz$. Cho 3 đường thẳng ${{d}_{1}}:\frac{x-2}{1}=\frac{y-2}{1}=\frac{z}{-1}$, ${{d}_{2}}:\frac{x-2}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z}{-3}$, ${{d}_{3}}:\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+1}{-1}$. Mặt phẳng $\left( P \right)$ chứa ${{d}_{3}}$ và cắt d1 và d2 tại hai điểm phân biệt $A,\,B$ sao cho đoạn thẳng $AB$ ngắn nhất. Mặt phẳng $\left( P \right)$ đi qua điểm

Câu 4 [4023] - [Loga.vn]

 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng $\left( P \right):x+y-z-1=0$ và điểm $A\left( 1;0;0 \right)\in \left( P \right).$ Đường thẳng $\Delta $ đi qua A nằm trong mặt phẳng $\left( P \right)$ và tạo với trục Oz một góc nhỏ nhất. Gọi $M\left( {{x}_{0}};{{y}_{0}};{{z}_{0}} \right)$ là giao điểm của đường thẳng $\Delta $với mặt phẳng $\left( Q \right):2x+y-2z+1=0$. Tổng $S={{x}_{0}}+{{y}_{0}}+{{z}_{0}}$ bằng:

Câu 5 [506] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm \[A\left( 0;2;2 \right),\text{ }B\left( 2;-2;0 \right)\]. Gọi \[{{I}_{1}}(1;1;-1)\] và \[{{I}_{2}}(3;1;1)\] là tâm của hai đường tròn nằm trên hai mặt phẳng khác nhau và có chung một dây cung AB. Biết rằng luôn có một mặt cầu (S) đi qua cả hai đường tròn ấy. Tính bán kính R của (S).

Câu 6 [325] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[Oxyz\], cho điểm \[A\left( 1;2;-3 \right)\] và mặt phẳng \[\left( P \right):2x+2y-z+9=0\]. Đường thẳng đi qua \[A\] và vuông góc với mặt phẳng \[\left( Q \right):3x+4y-4z+5=0\] cắt mặt phẳng \[\left( P \right)\] tại \[B\]. Điểm \[M\] nằm trong mặt phẳng \[\left( P \right)\] sao cho \[M\] luôn nhìn đoạn \[AB\] dưới một góc vuông và độ dài \[MB\] lớn nhất. Tính độ dài \[MB\].

Câu 7 [756] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A\left( 2;2;1 \right),B\left( -\frac{8}{3};\frac{4}{3};\frac{8}{3} \right)$ Biết $I\left( a;b;c \right)$ là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác OAB. Tính tổng $S=a+b+c.$ 

Câu 8 [202] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình dạng \[\text{Ax}+By+Cz+D=0,\,\,(A,B,C,D\in \mathbb{Z}\] và có ƯCLN$\left( \left| A \right|,\left| B \right|,\left| C \right|,\left| D \right| \right)=1$. Để mặt phẳng (P) đi qua điểm $B\left( 1;2;-1 \right)$và cách gốc tọa độ O một khoảng lớn nhất thì đẳng thức nào sau đây đúng?

Câu 9 [15085] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d:\frac{x-2}{1}=\frac{y-5}{2}=\frac{z-2}{1}$, ${d}':\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-2}{1}$ và hai điểm $A\left( a;0;0 \right),\,{A}'\left( 0;0;b \right)$. Gọi $\left( P \right)$ là mặt phẳng chứa $d$ và ${d}'$; $H$ là giao điểm của đường thẳng $A{A}'$ và mặt phẳng $\left( P \right)$. Một đường thẳng thay đổi trên $\left( P \right)$ nhưng luôn đi qua $H$đồng thời $\Delta $cắt $d$ và ${d}'$ lần lượt tại $B,\,{B}'$. Hai đường thẳng $AB,\,{A}'{B}'$ cắt nhau tại điểm $M$. Biết điểm $M$luôn thuộc một đường thẳng cố định có véc tơ chỉ phương $\overrightarrow{u}\left( 15;-10;-1 \right)$ (Tham khảo hình vẽ). Tính $T=a+b$.

Câu 10 [15829] - [Loga.vn]

Cho ba số thực x, y, z thỏa mãn $x+y-z=2.$ Biết giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A=\sqrt{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x-2y-2z+3}+\sqrt{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-4x-2y+5}$ đạt tại $\left( {{x}_{0}};{{y}_{0}};{{z}_{0}} \right)$. Tính ${{x}_{0}}+{{y}_{0}}$ 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook