Chi tiết đề thi

kiểm tra toán chương 1 12

RiBDen
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [1962] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O, I là trung điểm cạnh SC . Khẳng định nào sau đây SAI?

Câu 2 [7234] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Câu 3 [26020] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang có đáy lớn AB. Gọi M là trung điểm của SC. Giao điểm của BC với mp (ADM) là:

Câu 4 [26214] - [Loga.vn]

Đáy của lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ là tam giác đều cạnh $a=4$ bết diện tích tam giác $A'B'C'$ bằng $8$. Thể tích khối lăng trụ là:

Câu 5 [35338] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a, đỉnh A’ cách đều ba đỉnh A, B, C. Cạnh bên AA’ tạo với đáy một góc $45{}^\circ .$ Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng bao nhiêu? 

Câu 6 [27765] - [Loga.vn]

Cho khối chóp \[S.\text{ }ABCD\] có đáy \[ABCD\] là hình thang cân với đáy AD và BC. Biết \[AD=2a,\text{ }AB=BC=CD=a.\] Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng \[\left( ABCD \right)\] là điểm H thuộc đoạn AD thỏa mãn \[HD=3HA,\text{ }SD\] tạo với đáy một góc ${{45}^{\circ }}$. Tính thể tích V của khối chóp \[S.\text{ }ABCD.\]

Câu 7 [9775] - [Loga.vn]

Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2cm, góc ở đỉnh bằng $60{}^\circ $. Thể tích của khối nón là:

Câu 8 [27947] - [Loga.vn]

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy ABCD là hình chữ nhật, $AB=a,AD=3a;$ hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD); góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng ${{60}^{0}}.$ Khi đó khối chóp $S.ABC$ có thể tích là:

Câu 9 [175] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm $I\left( 1;2;3 \right)$ và mặt phẳng $\left( P \right):2x+y+2z+2=0$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 3. Viết phương trình của mặt cầu (S).

Câu 10 [36255] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuống cân tại A. Biết $AC=a\sqrt{2}$ và $AB=a\sqrt{37}.$ Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’.

Câu 11 [14633] - [Loga.vn]

Thể tích $\left( c{{m}^{3}} \right)$ của khối tứ diện đều có cạnh bằng $\frac{2}{3}cm$ là:

Câu 12 [4288] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại $C,AB=a\sqrt{5},AC=a.$ Cạnh bên $SA=3a$ và vuông góc vói mặt phẳng $\left( ABC \right).$ Thể tích khối chóp S.ABC bằng:

Câu 13 [26260] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau về góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau:

Góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau bằng góc giữa hai đường thẳng tương ứng vuông góc với hai mặt phẳng đó (I)

Góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau bằng góc giữa hai đường thẳng tương ứng song song với hai mặt phẳng đó (II)

Góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau bằng góc giữa hai đường thẳng cùng vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng đó (III)

Trong các phát biểu trên có bao nhiêu phát biểu là Đúng?

Câu 14 [26238] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại đỉnh $A$, mặt bên $BCC'B'$ là hình vuông, khoảng cách giữa $AB'\,v\grave{a}\,CC'$ bằng $a$. Thể tích của khối trụ \[ABC.A'B'C'\].

Câu 15 [5243] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình thang vuông tại A và B, biết \[AB=BC=a, AD=2a, SA=a\sqrt{3}\] và \[SA\bot \left( ABCD \right).\] Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SB,SA. Tính khoảng cách từ M đến \[(NCD)\] theo a.

Câu 16 [35854] - [Loga.vn]

Một công ty muốn thiết kế một loại hộp có dạng hình hộp chữ nhật, có đáy là hình vuông, sao cho thể tích khối hộp được tạo thành là $8\text{d}{{m}^{3}}$ và diện tích toàn phần là nhỏ nhất. Tìm độ dài cạnh đáy của mỗi  hộp được thiết kế.

Câu 17 [27810] - [Loga.vn]

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

Câu 18 [27331] - [Loga.vn]

Một khối lập phương có diện tích một mặt bằng 4. Nếu tăng cạnh của khối lập phương lên gấp đôi thì thể tích khối lập phương đó bằng:

Câu 19 [28019] - [Loga.vn]

Cho mặt cầu tâm O. Đường thẳng d cắt mặt cầu này tại hai điểm M, N. Biết rằng \[MN=24\] và khoảng cách từ O đến d bằng \[5.\] Tính diện tích S của hình cầu đã cho

Câu 20 [166] - [Loga.vn]

Tứ diện đều ABCD cạnh a. Tính a biết mặt cầu ngoại tiếp tứ diện có bán kính bằng 1.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook