Chi tiết đề thi

lý thi thử 1

dorakid19122002
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54653] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 2 cm thì động năng của vật là 0,48 J. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 6 cm thì động năng của vật là 0,32 J. Biên độ dao động của vật bằng

Câu 2 [41265] - [Loga.vn]

Con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g, biên độ góc $α_0$ thì cơ năng được tính theo biểu thức

Câu 3 [46330] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc 5o. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì người ta giữ chặt điểm chính giữa của dây treo, sau đó vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ góc α0. Giá trị của α0 bằng

Câu 4 [5410] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây sai khi nói về dao động cơ tắt dần?

Câu 5 [3255] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của con lắc sẽ

Câu 6 [55756] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là không đúng?

Câu 7 [39705] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa có quãng đường đi được trong một chu kỳ là 16 cm. Biên độ dao động của chất điểm là

Câu 8 [42235] - [Loga.vn]

Trong dao động cưỡng bức

Câu 9 [62645] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây sai về gia tốc của dao động điều hoà:

Câu 10 [23726] - [Loga.vn]

Hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ nét khi:

Câu 11 [31612] - [Loga.vn]

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động:

Câu 12 [45847] - [Loga.vn]

Các đại lượng nào sau đây là đặc trưng sinh lý của âm?

Câu 13 [57410] - [Loga.vn]

Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền âm là v. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm dao động ngược pha nhau là d. Tần số của âm là

Câu 14 [38850] - [Loga.vn]

Một âm có tần số xác định truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ lần lượt là $v_1$, $v_2$, $v_3$. Nhận định nào sau đây là đúng:

Câu 15 [32724] - [Loga.vn]

Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên một phương truyền sóng mà

Câu 16 [38001] - [Loga.vn]

Đáp án nào sai.

Câu 17 [44861] - [Loga.vn]

Độ to của âm

Câu 18 [52238] - [Loga.vn]

Âm do một chiếc đàn bầu phát ra

Câu 19 [34217] - [Loga.vn]

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

Câu 20 [55964] - [Loga.vn]

Hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 50Hz. Tại một điểm M cách nguồn lần lượt là 20cm và 22,5cm sóng dao động với biên độ nhỏ nhất, giữa M và đường trung trực không có điểm cực đại nào. Vận tốc truyền sóng là

Câu 21 [57062] - [Loga.vn]

Ở nước ta, mạng điện dân dụng xoay chiều một pha có tần số là

Câu 22 [31609] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện \[i=2\sqrt{2}\cos 100\pi t\] A có giá trị hiệu dụng bằng:

Câu 23 [57116] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều \[u={{U}_{0}}\cos \omega t\]vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?

Câu 24 [45861] - [Loga.vn]

Cho điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện $u=80\cos 100\pi t$ (V) .Điện áp hiệu dụng là bao nhiêu ?

Câu 25 [56473] - [Loga.vn]

Biết độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch và cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp là\[\varphi \] . Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì giá trị của \[\varphi \] bằng

Câu 26 [55606] - [Loga.vn]

Tương tác từ không xảy ra khi

Câu 27 [35970] - [Loga.vn]

Đặt điện tích q trong điện trường với vecto cường độ điện trường có độ lớn là E. Lực điện tác dụng lên điện tích có độ lớn:

Câu 28 [56682] - [Loga.vn]

Mạch dao động điện từ LC có C thay đổi được, khi C = \[{{C}_{1}}\] thì chu kì dao động là\[~{{T}_{1}}\] = 0,03s, khi C = \[{{C}_{2}}\] thì chu kì dao động \[{{T}_{2}}\] = 0,05s. Khi $\frac{1}{C}=\frac{1}{{{C}_{1}}}+\frac{1}{{{C}_{2}}}$ thì chu kì dao động điện từ là

Câu 29 [36054] - [Loga.vn]

Độ to của âm gắn liền với:

Câu 30 [57015] - [Loga.vn]

Trong hình vẽ là

Câu 31 [47397] - [Loga.vn]

Vào thời điểm ban đầu (t = 0), điện tích ở một bản tụ điện của mạch dao động LC có giá trị cực đại \[q={{Q}_{0}}={{4.10}^{-6}}C\]. Đến thời điểm \[t=\frac{T}{3}\] (T là chu kỳ dao động của mạch) thì điện tích của bản tụ này có giá trị là

Câu 32 [31707] - [Loga.vn]

Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.${{10}^{14}}$  Hz đến 7,5. ${{10}^{14}}$ Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.${{10}^{8}}$  m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

Câu 33 [24338] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

Câu 34 [39172] - [Loga.vn]

Số chỉ của ampe kế khi mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện xoay chiều cho ta biết giá trị cường độ dòng điện

Câu 35 [57961] - [Loga.vn]

Tích điện cho tụ C0 trong mạch điện như hình vẽ. Trong mạch điện sẽ xuất hiện dao động điện từ nếu dùng dây dẫn nối O với chốt nào?

Câu 36 [35918] - [Loga.vn]

Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là:

Câu 37 [31644] - [Loga.vn]

Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Cho biết hằng số Plăng h = 6,625.\[{{10}^{-34}}\] , tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.${{10}^{8}}$ m/s và 1eV = 1,6.${{10}^{-19}}$  J . Các photon của ánh sáng màu có năng lượng nằm trong khoảng

Câu 38 [45655] - [Loga.vn]

Chiếu một tia sáng tổng hợp gồm 4 thành phần đơn sắc đỏ, cam, chàm, tím từ một môi trường trong suốt tới mặt phân cách với không khí. Biết chiết suất của môi trường trong suốt đó đối với các bức xạ này lần lượt là nđ = 1.40, nc = 1.42, nch = 1.46, nt = 1,47 và góc tới i = 450. Số tia sáng đơn sắc được tách ra khỏi tia sáng tổng hợp này là

Câu 39 [31739] - [Loga.vn]

Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J

Câu 40 [53004] - [Loga.vn]

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 41 [57394] - [Loga.vn]

Phản ứng hạt nhân \[{}_{1}^{2}H+{}_{1}^{2}H\to {}_{2}^{3}He+{}_{0}^{1}n\]

Câu 42 [56655] - [Loga.vn]

. Radian C có chu kì bán rã là 20 phút. Một mẫu Radian C có khối lượng là 2g. Sau 1h40phút lượng chất đã phân rã là bao nhiêu.

Câu 43 [57854] - [Loga.vn]

Các hạt nhân đơteri \[_{1}^{2}H\]; triti \[_{1}^{3}H\]; , heli \[_{2}^{4}He\] có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV; 8,49 MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là

Câu 44 [46190] - [Loga.vn]

Các hạt nhân nào sau đây được dùng làm nhiên liệu cho phản ứng phân hạch?

Câu 45 [46322] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân \[\alpha +{}_{13}^{27}Al\to {}_{15}^{30}P+n.\]Biết khối lượng của các hạt nhân là m(a)=4,00150u; m(Al)=26,97435u; m(P)=29,97005u; m(n)=1,00867u. Năng lượng mà phản ứng này tỏa ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

Câu 46 [34267] - [Loga.vn]

Giới hạn quang điện của PbSe là 5,65 μm. Cho \[h\text{ }=\text{ }6,{{62.10}^{-34}}~J.s;\text{ }c\text{ }={{3.10}^{8}}~m/s;\text{ }e\text{ }=\text{ }1,{{6.10}^{-19}}~C\] . Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn) của chất đó là

Câu 47 [44816] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai về bán dẫn

Câu 48 [56070] - [Loga.vn]

Chiếu bức xạ có tần số f vào một kim loại có công thoát A gây ra hiện tượng quang điện. Giả sử một êlectron hấp thụ phôtôn sử dụng một phần năng lượng làm công thoát, phần còn lại biến thành động năng K của nó. Nếu tàn số của bức xạ chiếu tới là 2f thì động năng của êlectron quang điện đó

Câu 49 [57130] - [Loga.vn]

Theo tiên đề Bo, bán kính Bo là r0=5,3.10-11 m. Khi electron của nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo có bán kính 132,5.10-11m đi được quãng đường 3S, thì cũng trong khoảng thời gian đó electron chuyển động trên quỹ đạo M sẽ đi được quãng đường là

Câu 50 [57309] - [Loga.vn]

Tia tử ngoại được dùng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook