Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [27276] - [Loga.vn]

Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc ${{v}_{0}}=15m/s$ thì tăng vận tốc với gia tốc $a\left( t \right)={{t}^{2}}+4t\left( m/{{s}^{2}} \right).$ Tính quãng đường chất điểm đó đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ khi bắt đầu tăng vận tốc.

Câu 2 [5216] - [Loga.vn]

Nếu \[\int{f\left( x \right)}dx=\frac{1}{x}+ln\left| 2x \right|+C\] với \[x\in \left( 0;+\infty\right)\] thì hàm số \[f\left( x \right)\] là

Câu 3 [2971] - [Loga.vn]

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=\frac{1}{{{x}^{2}}+x-2}$ là:

Câu 4 [58858] - [Loga.vn]

Cho hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y=f(x),y=g(x)$ (phần tô màu như hình vẽ). Gọi S là diện tích hình phẳng D. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 5 [29962] - [Loga.vn]

Tìm nguyên hàm $F\left( x \right)$của hàm số $f\left( x \right)=6x+\sin 3x$, biết $F\left( 0 \right)=\frac{2}{3}.$

Câu 6 [30272] - [Loga.vn]

Tích phân $\int\limits_{0}^{1}{\frac{dx}{2x+5}dx}$ bằng:

Câu 7 [417] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số \[y=\cos x\] ?

Câu 8 [58809] - [Loga.vn]

Thể tích của vật tròn xoay có được khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\operatorname{tanx},$ trục Ox, đường thẳng x = 0, đường thẳng $x=\frac{\pi }{3}$ quanh trục Ox là

Câu 9 [31071] - [Loga.vn]

Tính thể tích V của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y={{x}^{2}};y=\sqrt{x}$ quanh trục Ox.

Câu 10 [213] - [Loga.vn]

Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)={{e}^{x}}(1+{{e}^{-x}}).$

Câu 11 [31992] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$liên tục trên $\left[ a;b \right].$ Giả sử hàm số $u=u\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\left[ a;b \right]$ và

hơn nữa $f\left( u \right)$liên tục trên đoạn $\left[ a;b \right].$ Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Câu 12 [15806] - [Loga.vn]

Một chất điểm chuyển động theo quy luật \[S=\text{ }6{{t}^{2}}-{{t}^{3}}\] vận tốc \[v\left( m/s \right)\] của chuyển động đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm $t\left( s \right)$ bằng

Câu 13 [69828] - [Loga.vn]

Cho $F\left( x \right)=\left( x-1 \right){{e}^{x}}$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right){{e}^{2x}}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'\left( x \right){{e}^{2x}}$.

Câu 14 [70152] - [Loga.vn]

Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=\frac{x}{{{\sin }^{2}}x}$ trên khoảng $\left( 0;\pi \right)$là

Câu 15 [29865] - [Loga.vn]

Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường \[y=f\left( x \right),\]trục Ox và hai đường thẳng \[x=a,x=b\] xung quanh trục Ox.

Câu 16 [29951] - [Loga.vn]

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=\frac{1}{2\sqrt{2x+1}}.$

Câu 17 [15028] - [Loga.vn]

Gọi $S$ là diện tích miền hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ dưới đây. Công thức tính $S$ là

Câu 18 [4601] - [Loga.vn]

Tìm nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=\sin 3x$. 

Câu 19 [3541] - [Loga.vn]

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=3{{x}^{2}}+2x+5$ là:

Câu 20 [60054] - [Loga.vn]

Biết $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của $f\left( x \right)$ và $f\left( x \right)$ xác định trên $\left[ a;b \right]$. Khi đó tích phân $\int_{a}^{b}{f\left( x \right)dx}$ được tính theo công thức nào sau đây?

Câu 21 [41586] - [Loga.vn]

Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông cạnh 2a. Mặt phẳng \[\left( P \right)\] song song với trục và cách trục một khoảng \[\frac{a}{2}\]. Tính diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi \[\left( P \right)\]

Câu 22 [44456] - [Loga.vn]

Một hình cầu có bán kính bằng 2(m). Hỏi diện tích của mặt cầu bằng bao nhiêu ?

Câu 23 [43740] - [Loga.vn]

Cho tam giác AOB vuông tại O, có $\widehat{OAB}={{30}^{0}}$ và AB = a. Quay tam giác AOB quanh trục AO ta được một hình nón. Tính diện tích xung quanh ${{S}_{xq}}$ của hình nón đó.

Câu 24 [46641] - [Loga.vn]

Cho nửa hình tròn tâm O đường kính AB. Người ta ghép hai bán kính \[OA,\,\,OB\] lại tạo thành mặt xung quanh một hình nón. Tính góc ở đỉnh của hình nón đó.

Câu 25 [48429] - [Loga.vn]

Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là a, b, c nội tiếp một mặt cầu. Khi đó diện tích \[{{S}_{mc}}\] của mặt cầu đó là:

Câu 26 [41661] - [Loga.vn]

Cho quả địa cầu có độ dài đường kinh tuyến \[30{}^\circ \] Đông là \[40\pi \] cm. Độ dài đường xích đạo là:

Câu 27 [43757] - [Loga.vn]

Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng 3a. Tính diện tích toàn phần ${{S}_{tp}}$ của khối trụ.

Câu 28 [48386] - [Loga.vn]

Một khối trụ có thể tích $\frac{2}{\pi }c{{m}^{3}}.$ Cắt hình trụ này theo đường sinh rồi trải ra trên một mặt phẳng thu được một hình vuông. Diện tích hình vuông này là vuông này là:

Câu 29 [46594] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ đều \[ABC.A'B'C'\] biết góc giữa hai mặt phẳng \[\left( A'BC \right)\] và \[\left( ABC \right)\] bằng \[45{}^\circ \], diện tích tam giác\[A'BC\] bằng \[{{a}^{2}}\sqrt{6}\]. Tính diện tích xung quanh của hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ \[ABC.A'B'C'\].

Câu 30 [53028] - [Loga.vn]

Cho hình nón $(N)$ có bán kính đáy bằng $5$ và độ dài đương sinh bằng $10.$ Diện tích xung quanh của hình nón $(N)$ bằng

Câu 31 [46490] - [Loga.vn]

Thiết diện qua trục của một hình nón (N) là một tam giác vuông cân, có cạnh góc vuông bằng a diện tích toàn phần của hình nón (N) bằng:

Câu 32 [44464] - [Loga.vn]

Một khối nón có diện tích xung quanh bằng $2\pi \left( c{{m}^{2}} \right)$ và bán kính đáy $\frac{1}{2}\left( cm \right)$.Khi đó độ dài đường sinh là:

Câu 33 [46511] - [Loga.vn]

Hình trụ có bán kính đáy bằng a và thiết diện qua trục là hình vuông, diện tích xung quanh hình trụ đó bằng:

Câu 34 [41588] - [Loga.vn]

Cho \[{{\log }_{3}}\left( a+1 \right)=3\]. Tính \[{{3}^{{{\log }_{9}}\left( a-1 \right)}}\]

Câu 35 [46553] - [Loga.vn]

Cho hình cầu đường kính \[2a\sqrt{3}\]. Mặt phẳng \[\left( P \right)\] cắt hình cầu theo thiết diện là hình tròn có bán kính bằng \[a\sqrt{2}\]. Tính khoảng cách từ tâm hình cầu đến mặt phẳng \[\left( P \right)\].

Câu 36 [55259] - [Loga.vn]

Một hình nón có chiều cao bằng a và thiết diện qua trục là tam giác vuông. Diện tích xung quanh của hình nón là :

Câu 37 [52867] - [Loga.vn]

Cho hình trụ $\left( T \right)$ có bán kính đáy bằng \[3\] và chiều cao bằng\[4\] . Diện tích toàn phần của hình trụ $\left( T \right)$ bằng

Câu 38 [46704] - [Loga.vn]

Tính diện tích xung quanh một hình trụ có chiều cao 20m, chu vi đáy bằng 5m.

Câu 39 [55262] - [Loga.vn]

Cắt mặt nón tròn xoay bởi một mặt phẳng song song với trục của mặt nón ta được phần giao là:

Câu 40 [52855] - [Loga.vn]

Cho mặt cầu $\left( S \right)$ có tâm \[I\] và bán kính \[R\]. Một mặt phẳng cách tâm I một khoảng bằng $\frac{R}{2}$ và cắt mặt cầu $\left( S \right)$theo giao tuyến là đường tròn $\left( C \right)$. Bán kính của $\left( C \right)$ bằng

Câu 41 [495] - [Loga.vn]

Biết rằng $\int\limits_{2}^{3}{\frac{{{x}^{2}}-x+1}{x+\sqrt{x-1}}}d\text{x}=\frac{a-4\sqrt{b}}{c}$ với a, b, c là các số nguyên dương. Tính  $T=a+b+c$. 

Câu 42 [45333] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)\ne 0,\,\,f'\left( x \right)=\left( 2x+1 \right){{f}^{2}}\left( x \right)$ và $f\left( 1 \right)=-0,5$. Tổn $f\left( 1 \right)+f\left( 2 \right)+f\left( 3 \right)+...+f\left( 2017 \right)=\frac{a}{b}\left( a\in \mathbb{Z},b\in \mathbb{N} \right)$ với $\frac{a}{b}$ tối giản. Chọn khẳng định đúng.

Câu 43 [70191] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ thỏa mãn $f\left( x \right)+f'\left( x \right)={{e}^{-x}},\forall x\in \mathbb{R}$ và $f\left( 0 \right)=2$. Tất cả các nguyên hàm của $f\left( x \right){{e}^{2x}}$ là

Câu 44 [1927] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)>0$ xác định, có đạo hàm trên đoạn $\left[ 0;1 \right]$ và thỏa mãn:

$g\left( x \right)=1+2018\int\limits_{0}^{x}{f\left( t \right)}dt,g\left( x \right)={{f}^{2}}\left( x \right).$ Tính $\int\limits_{0}^{1}{\sqrt{g\left( x \right)}d\text{x}}$ 

Câu 45 [40] - [Loga.vn]

Cho hàm số liên tục trên . Tính

Câu 46 [15271] - [Loga.vn]

 Tích phân $\int\limits_{0}^{\pi }{\left( 3x+2 \right)c\,o{{s}^{2}}xdx}$bằng:

Câu 47 [422] - [Loga.vn]

Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \[y=\sqrt{x}\], trục hoành và đường thẳng \[x=9.\] Khi (H) quay quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay có thể tích bằng:

Câu 48 [546] - [Loga.vn]

Biết $\int\limits_{\frac{2\pi }{3}}^{\pi }{\frac{1-x\tan \,x}{{{x}^{2}}\cos x+x}dx=\ln \frac{\pi -a}{\pi -b}}\left( a;b\in \mathbb{Z} \right)$là. Tính $P=a+b$ ?

Câu 49 [638] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f\left( x \right)+2f\left( \frac{1}{x} \right)=3x.$ Tính tích phân $I=\int\limits_{\frac{1}{2}}^{2}{\frac{f\left( x \right)}{x}dx.}$ 

Câu 50 [59010] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ luôn dương và có đạo hàm liên tục trên đoạn [1;4]. Biết rằng ${f}'\left( x \right)={{e}^{\sqrt{x}}}f\left( x \right),\forall x\in \left[ 1;4 \right]$ và $f\left( 1 \right)=1.$ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y={f}'\left( x \right)=1,$ trục hoành và hai đường thẳng $x=1,x=4.$

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook