Chi tiết đề thi

toán 12 ôn 1

dorakid19122002
4 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
40
72 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [5133] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{a{{x}^{2}}+x-1}{4{{x}^{2}}+bx+9}$ có đồ thị \[\left( C \right),\] trong đó a, b là các hằng số dương thỏa mãn \[ab=4\] . Biết rằng \[\left( C \right)\] có đường tiệm cận ngang \[y=c\] và có đúng một đường tiệm cận đứng. Tính tổng \[T=3a+b-24c.\] 

Câu 2 [26317] - [Loga.vn]

 Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình bên. Tìm số nghiệm của phương trình $3\left| f\left( x \right) \right|-7=0.$ 


Câu 3 [66925] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2\left( 2m+1 \right){{x}^{2}}+4{{m}^{2}}\,\,\,\left( 1 \right)$. Các giá trị của tham số $m$ để đồ thị hàm số \[\left( 1 \right)\] cắt trục hoành tại \[4\] điểm phân biệt có hoành độ ${{x}_{1}},{{x}_{2}},{{x}_{3}},{{x}_{4}}$ thoả mãn ${{x}_{1}}^{2}+{{x}_{2}}^{2}+{{x}_{3}}^{2}+{{x}_{4}}^{2}=6$ là:

Câu 4 [23595] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=-2{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ có đồ  thị  như hình dưới. Khẳng định nào sau đây đúng ? 

Câu 5 [48454] - [Loga.vn]

Cho phương trình $3125(5\cos x+5+m)={{({{(\cos x+1)}^{5}}-m)}^{5}}.$ Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để phương trình trên có nghiệm thực.

Câu 6 [3514] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=3{{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+2m+{{m}^{4}}.$Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số đã cho có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích bằng 3.

Câu 7 [45621] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x-1}{2x-3}.$ Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của đồ thị hàm số. Khoảng cách từ I đến tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất bằng:

Câu 8 [267] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục trên \[\mathbb{R}\]. Biết rằng hàm số \[y=f'\left( x \right)\] có đồ thị như h. vẽ. Hàm số \[y=f\left( {{x}^{2}}-5 \right)\] nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Câu 9 [60254] - [Loga.vn]

Tìm m để phương trình $\sin 2x+\sqrt{3}m=2\cos x+\sqrt{3}m\sin x$ có duy nhất một nghiệm thuộc khoảng $\left( 0;\pi \right).$

Câu 10 [41768] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị trong hình vẽ bên.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình \[\left| f\left( x \right) \right|=m\] có đúng hai nghiệm phân biệt.

Câu 11 [23308] - [Loga.vn]

Cho phương trình: \[(m~-1)\log _{\frac{1}{2}}^{2}{{\left( x-2 \right)}^{2}}+4\left( m-5 \right){{\log }_{\frac{1}{2}}}\frac{1}{x-2}+4m-4=0\] (với m là tham số). Gọi \[S=~[a;b]\] là tập các giá trị của m để phương trình có nghiệm trên đoạn \[\left[ \frac{5}{2};4 \right]\]. Tính \[a+b.\]

Câu 12 [1916] - [Loga.vn]

Biết ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ là hai nghiệm của phương trình ${{\log }_{7}}\left( \frac{4{{x}^{2}}-4x+1}{2x} \right)+4{{x}^{2}}+1=6x$ và ${{x}_{1}}+2{{x}_{2}}=\frac{1}{4}\left( a+\sqrt{b} \right)$ với a, b là hai số nguyên dương. Tính $a+b$.

Câu 13 [14896] - [Loga.vn]

Phương trình ${{4}^{x}}-m{{.2}^{x+1}}+2m=0$ có hai nghiệm ${{x}_{1}};{{x}_{2}}$ thỏa mãn ${{x}_{1}}+{{x}_{2}}=3$ khi:

Câu 14 [70833] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)=\ln \left( \sqrt{1+{{x}^{2}}}+x \right)$. Tập nghiệm của bất phương trình $f\left( a-1 \right)+f\left( \ln a \right)\le 0$ là

Câu 15 [63604] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình: \[{{9}^{x}}+{{6}^{x}}={{2.4}^{x}}\] là:

Câu 16 [22920] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{9}^{{{x}^{2}}+x-1}}-{{10.3}^{{{x}^{2}}+x-2}}+1=0\] có tập nghiệm là: 

Câu 17 [27774] - [Loga.vn]

Tìm n biết $\frac{1}{{{\log }_{2}}x}+\frac{1}{{{\log }_{{{2}^{2}}}}x}+\frac{1}{{{\log }_{{{2}^{3}}}}x}+...+\frac{1}{{{\log }_{{{2}^{n}}}}x}=\frac{465}{{{\log }_{2}}x}$ luôn đúng với mọi $x>0,x\ne 1.$

Câu 18 [63601] - [Loga.vn]

Bất phương trình: \[{{4}^{x}}<{{2}^{x+1}}+3\] có tập nghiệm là:

Câu 19 [26500] - [Loga.vn]

Tìm nghiệm của phương trình ${{\left( 7+4\sqrt{3} \right)}^{2x+1}}=2-\sqrt{3}$ 

Câu 20 [23751] - [Loga.vn]

Tìm m để phương trình $4{{x}^{2}}-{{2}^{{{x}^{2}}+2}}+6=m$ có đúng 3 nghiệm.

Câu 21 [65370] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC. A 'B 'C ' có AB = a, góc giữa đường thẳng A 'C và mặt phẳng (ABC) bằng 450. Thể tích của khối lăng trụ ABC. A’B 'C ' bằng

Câu 22 [53026] - [Loga.vn]

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $2a,\,\,SC\bot (ABC)$, góc giữa $SA$ và mặt phẳng $\left( ABC \right)$ bằng ${{60}^{0}}.$ Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng

Câu 23 [52848] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ tam giác đều \[ABC.ABC\] có cạnh đáy bằng \[a\] và cạnh bên bằng\[2a\] . Gọi \[M,N\] lần lượt là trung điểm của\[BB,CC\] ; \[E,F\] lần luợt là giao điểm của \[AM\] và \[AN\] với mp\[\left( ABC \right).\] Thể tích của khối đa diện \[AAEF\] bằng

Câu 24 [94251] - [Loga.vn]

Cho hình hộp $ABCD.A’B’C’D’$ có tất cả các cạnh bằng $a,$ hình chiếu vuông góc của $A’$ lên mặt phẳng $(ABCD)$ nằm trong tứ giác $ABCD,$ các cạnh xuất phát từ đỉnh $A$ của hình hộp tạo với nhau một góc $60^0.$ Tính thể tích khối hộp $ABCD.A’B’C’D’.$

Câu 25 [119673] - [Loga.vn]

Cho hai số phức \(u,\,\,v\) thỏa mãn \(3\left| {u - 6i} \right| + 3\left| {u - 1 - 3i} \right| = 5\sqrt {10} ,\,\,\left| {v - 1 + 2i} \right| = \left| {\overline v + i} \right|\). GTNN của \(\left| {u - v} \right|\) là

Câu 26 [74339] - [Loga.vn]

Cho $\overrightarrow u $ là véc tơ vuông góc với cả hai véc tơ \(\overrightarrow {{u_1}} ,\overrightarrow {{u_2}} \). Chọn nhận xét đúng:

Câu 27 [74787] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A\left( {2,0,0} \right),B\left( {0,3,0} \right),C\left( {0,0, - 4} \right)$. Gọi \(H\) là trực tâm tam giác $ABC$. Tìm phương trình tham số của đường thẳng $OH$ trong các phương án sau:

Câu 28 [75126] - [Loga.vn]

Tìm tập nghiệm của bất phương trình ${7^x} \ge 10-3x$

Câu 29 [73263] - [Loga.vn]

Gọi \(S\) là diện tích hình phẳng \(\left( H \right)\) giới hạn bởi các đường $y=f\left( x \right),~$trục hoành và hai đường thẳng \(x = - 1,x = 2\) (như hình vẽ). Đặt $a=\underset{-1}{\overset{0}{\mathop \int }}\,f\left( x \right)dx,~b=\underset{0}{\overset{2}{\mathop \int }}\,f\left( x \right)dx.$ Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 30 [106758] - [Loga.vn]

Phương trình: $8{z^2} - 4z + 1 = 0$ có nghiệm là:

Câu 31 [72620] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào dưới đây là sai?

Câu 32 [136595] - [Loga.vn]

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm liên tục trên \(\mathbb{R}\) và \(f\left( 0 \right) = 1\), \(F\left( x \right) = f\left( x \right) - {e^x} - x\) là một nguyên hàm của \(f\left( x \right)\). Họ các nguyên hàm của \(f\left( x \right)\) là:

Câu 33 [105227] - [Loga.vn]

Chọn kết luận đúng:

Câu 34 [60966] - [Loga.vn]

Cho các số thực a,b,m,n sao cho 2m+n<0 và thảo mãn điều kiện:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P= $\sqrt{(a-m)^{2}+(b-n)^{2}}$

Câu 35 [58498] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): $x^{2}+y^{2}-2x-6y+6=0$. Đường thẳng (d) đi qua M(2; 3) cắt (C) tại hai điểm A và B. Tiếp tuyến của đường tròn tại A và B cắt nhau tại E. Biết $S_{AEB}=\frac{32}{5}$ và phương trình đường thẳng (d) có dạng ax - y + c = 0 với $a,c\in\mathbb{Z}, a>0$. Khi đó a + 2c bằng:

Câu 36 [58497] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=x^{3}-5x^{2}$ có đồ thị (C). Hỏi có bao nhiêu điểm trên đường thẳng d: y = 2x - 6 sao cho từ đó kẻ được đúng hai tiếp tuyến đến (C)?

Câu 37 [55276] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}-2{{m}^{2}}+{{m}^{4}}$ và điểm $D\left( 0;-3 \right)$. Tìm tất cả các giá trị của $m$ để đồ thị của hàm số đã cho có ba điểm cực trị $A$, $B$, $C$ sao cho tứ giác $ABDC$ hình thoi (trong đó $A\in Oy$).

Câu 38 [57884] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x-1}{mx^{2}-2x+3}$. Có tất cả bao nhiêu giá trị m để đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận

Câu 39 [55275] - [Loga.vn]

Một tấm nhôm hình vuông cạnh 6cm. Người ta muốn cắt một hình thang như hình vẽ sau. Tìm tổng \[x+y\] để diện tích hình thang EFGH đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 40 [58080] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [0; 2018] để hệ phương trình có nghiệm?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook