Ai là thầy khai tâm của Bác Hồ?

Ai là thầy khai tâm của Bác hồ?

Quê ngoại của Bac ở đâu?

giúp mình với nha!

user-avatar

Người thầy khai tâm của Bác: vị thân sinh của Người - cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Quê ngoại của Bác ở: Làng Chùa( làng Hoàng Trù) - xã Kim Liên - huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An.

Có gì giúp mình nha !!!!!!!!!!!


Các câu hỏi liên quan