Cả 2 nửa cầu Bắc và Nam hướng về phía mặt trời như nhau vào những ngày nào?

Cả 2 nửa cầu Bắc và Nam hướng về phía mặt trời như nhau vào những ngày nào??????

help me.please!!!!

user-avatar

Cả 2 nửa cầu Bắc và Nam hướng về phía mặt trời như nhau vào những ngày nào?

Trả lời :

Cả 2 nửa cầu Bắc và Nam hướng về phía mặt trời như nhau vào những ngày xuân phân và thu phân


Các câu hỏi liên quan