Nếu ở Mát-xcơ-va là 10 giờ ngày 14/3/2016 thì ở Tokyo là mấy giờ ngày tháng năm nào?

Nếu ở Mát - xcơ - va là 10 giờ ngày 14/3/2016 thì ở Tokyo là mấy giờ ngày tháng năm nào ?


Các câu hỏi liên quan