Thời gian ở 2 nửa cầu Bắc và Nam như thế nào?

Thời gian ở 2 nửa cầu Bắc-Nam như thế nào??

user-avatar
Ngày

Vĩ độ

Số ngày có ngày dài 24h Số ngày có đêm dài 24h

Mùa

22/6

66o33’B

66o33’N

1 1

Hạ, Đông

22/12

66o33’B

66o33’N

1 1

Đông, Hạ

21/3-23/9

Cực Bắc

Cực Nam

186 (6 tháng) 186 (6 tháng)

Hạ, Đông

23/9-21/3

Cực Bắc

Cực Nam

186 (6 tháng) 186 (6 tháng)

Đông, Hạ

Kết luận

Mùa hè

1 – 6 tháng

Mùa đông

1 – 6 tháng


Các câu hỏi liên quan