Nửa cầu Bắc ngả về phía mặt trời nhiều nhất vào ngày nào?

Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều nhất vào ngày nào?

user-avatar

Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều nhất vào ngày nào?

Trả lời :

Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều nhất vào ngày hạ chí


Các câu hỏi liên quan