Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc thể hiện điều gì?

Mn ơi cho mik hỏi câu này vs!

Theo em, các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc thể hiện điều gì?

Mn giúp mik nhanh vs nha! Mik đag cần gấp ><

Mơn mn trc!

user-avatar

Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất, đoàn kết, quyết tâm giành lại độc lập chủ quyền của Tổ quốc


Các câu hỏi liên quan