Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời Bắc thuộc?

Ôn tập kiểm tra HKII

1.Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời Bắc thuộc?

2. Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra; nhập vào với các quận, huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau như thế nào?Hãy thống kê cụ thể qua từng giai đoạn bị đô hộ?

3. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào?Chính sách thâm hiểm nhất của họ là gì?

4.Nêu những chính sách nhằm xây dựng đất nước tự chủ của Khúc Hạo?Ý nghĩa của các chính sách đó?

5.Nếu nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?Đánh giá công lao của Ngô Quyền?

Giúp mik nha!

user-avatar

1. Vì đây là thời kì nước ta liên tiếp bị các triều đại phong kiến phương Bắc thống trị kéo dài hơn một nghìn năm, là thời kì đen tối và nguy nan nhất của dân tộc ta

2.

Thời gian Chính quyền đô hộ Tên gọi
179 TCN Nhà Triệu Quận Giao Chỉ, Cửu Chân
111 TCN Nhà Hán Quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam ( gộp với 6 quận khác của TQ thành châu Giao )
TK III Nhà Ngô Giao Châu
TK VI Nhà Lương Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Hoàng Châu
679 Nhà Đường An Nam đô hộ phủ

3. Chính sách cái trị của các thế lực phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta rất thâm độc và tàn bạo khiến đời sống người dân cơ cực

Chính sách thâm hiểm nhất là : Chính sách đồng hóa

4. Những việc làm của Khúc Hạo :
- Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã, định lại mức thuế, bãi bỏ mọi thứ lao dịch của thời Bắc thuộc, lập lại sổ hộ khẩu...
- Mục đích : tiếp tục củng cố, xây dựng nền tự chủ để khẳng định cuộc sống của người Việt do người Việt tự cai quản, tự quyết định tương lai của mình

5.

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938

- Nguyên nhân thắng lợi :

+ Do tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta khi hưởng ứng cuộc kháng chiến do Ngô Quyền lãnh đạo, đóng góp sức lực của mình để xây dựng được trận địa cọc lớn trên sông Bạch Đằng.

+ Do sự chỉ huy tài giỏi của Ngô Quyền và của tướng lĩnh, đã biết phát huy sức mạnh của dân tộc, biết sử dụng và phát huy các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", biết phát huy sở trường "thuỷ chiến" của dân tộc ta để giành thắng lợi.

- Ý nghĩa :

+ Đây là một chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta, đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Nam Hán.

+ Đã bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và mở ra thời đại độc lập đối với dân tộc ta

6. - Ngô Quyền (898-944) Đánh quân Nam Hán với chiến thắng Bặch Đằng vang dội. Ông lên ngôi và trị vì 6 năm . Lật đổ 1000 năm bắc thuộc.Công lao lớn nhất của Ngô Quyền là đặt nền móng cho việc xây dựng chính quyền độc lập . Ông được tôn vinh là một trong 4 tứ hùng vương.


user-avatar

-Vì trong suốt thời kỳ từ trước năm 179 TCN đến thế kỉ thứ X, nước ta liên tiếp bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ và thống trị nên sử cũ mới gọi là "thời kỳ Bắc thuộc.

-Người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên vì:
- Nhân dân lao động không có điều kiện theo học ở các trường dạy tiếng Hán do bọn đô hộ mở...
-Tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán... của người Âu Lạc đã được hình thành từ lâu đời, đậm đà bản sắc riêng, có sức sống mãnh liệt không thể bị tiêu diệt.

chúc bn hoc tốt nha!

nhớ tick cho nik nha


user-avatar

Từ năm 179TCN cho đến TK X, nước ta chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Vì vậy, trong sử cũ, người ta gọi giai đoạn từ năm 179TCN đến thế kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.

Trong thời gian này Việt Nam bị đặt dưới quyền cai trị của các triều đình của phương Bắc như:

  1. Bắc thuộc lần thứ nhất (179 TCN hoặc 111 TCN - 39): nhà Triệu, nhà Hán

nhà Hán lập quốc vào khoảng năm 206 TCN, đến 111 TCN chiếm Lĩnh Nam (bấy giờ là nước Nam Việt dưới thời nhà Triệu)

  1. Bắc thuộc lần thứ hai (43 - 541): nhà Đông Hán, Đông Ngô, Tào Ngụy, nhà Tấn, nhà Tề, nhà Lương
  2. Bắc thuộc lần thứ ba (602 - 905[1]): nhà Tùy, nhà Đường. Trong giai đoạn Tự chủ từ 905-938 có một thời gian Việt Nam rơi vào tay Nam Hán.
  3. Bắc thuộc lần thứ tư (1407 - 1427): còn gọi là thời thuộc Minh.

user-avatar

ừ năm 179TCN cho đến TK X, nước ta chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Vì vậy, trong sử cũ, người ta gọi giai đoạn từ năm 179TCN đến thế kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.


user-avatar

Sử cũ gọi giai đoạn ịch sử từ năm 179 TCN đến thế kỉ V là thời kì Bắc thuộc vì nhân dân ta mất nước, phải chịu dưới ách đô hộ hà khắc của phương Bắc(Trung quốc ngày nay) nhưng tại lúc này ở trung quốc xảy ra nội chiến liên miên, các triều đại thay nhau lên xuống nên gọi chung là Bắc thuộc


user-avatar

-Vì trong suốt thời kỳ từ trước năm 179 TCN đến thế kỉ thứ X, nước ta liên tiếp bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ và thống trị nên sử cũ mới gọi là "thời kỳ Bắc thuộc".

​-Tổ tiên đã để lại :

- Lòng yêu nước
- Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước
- Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hoá dân tộc


user-avatar

Bạn có thể làm từng câu một mà :") Mình đâu ép làm luôn một lần?


user-avatar

Vì vào năm 179 TCN, An Dương Vương để mất nước, rơi vào tay Triệu Đà, sau hơn 1000 năm đấu tranh không ngừng nghỉ, cuối cùng chiến tháng trên sông Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo đã chấm dứt hơn 1000 năm bắc thuộc, mở mang một thời kì mới cho nước VN


user-avatar

đất nước ta luôn bị bọn phong kiến Trung Quốc thống trị và đô hộ . Sau thất bại của An Dương Vương ( năm 179 TCN ) nước ta bị Triệu Đà xâm chiếm Hán - Ngô - Lương - Tùy - Đường đã kéo dài suốt 1000 năm . Do vậy sử cũ gọi là thời kì Bắc Thuộc


Các câu hỏi liên quan