Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của nhà Hán đối với nhân dân ta là gì?

Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của nhà Hán đối với nhân dân ta là gì?

user-avatar

Chính sách cai trị của bọn đỏ hộ đối với nhân dân ta vô cùng tàn bạo, chia lại đơn vị hành chính, cử quan lại người Hán cai trị tới cấp huyện, tiến hành bóc lột dã man bằng các loại thuế và lao dịch nặng nề, vơ vét tài nguyên bằng cách bắt cống nộp, đẩy nhân dân ta vào cảnh khốn cùng. Thâm hiểm nhất là chính sách đồng hoá dân ta về mọi mặt hòng xoá bỏ dân tộc ta

Chúc bạn học tốt


Các câu hỏi liên quan