Thời kì đô hộ nước ta tách ra, nhập vào các quận huyện của Trung Quốc

Trong thời kì đô hộ nước ta tách ra, nhập vào các quận huyện của Trung Quốc.Hãy hoàn thành bảng sau:

Tên các triều đại đô hộ Thời gian Nước ta bị tách ra, nhập vào các quận huyện của Trung Quốc
Nhà Triệu
Nhà Ngô
Nhà Hán

user-avatar

-Nhà Triệu từ năm 111 TCN –> năm 39 nước ta bị tách ra làm 2 quận là Giao Chỉ và Cửu Chân

-Nhà Ngô "mik ko rõ thời gian" nước ta bị chia thành 9 quận->lãnh thổ nước Nam Việt cũ cộng thêm đất 3 quận Đạm Nhĩ, Chu Nhai và Nhật Nam

-Nhà Hán năm 111 chia nước ta thành 6 quận là "Nam Hải Hợp Phố, Thương Ngô, Uất Lâm , Giao Chỉ và Cửu Chân


Các câu hỏi liên quan