Cho tam giác ABC M,N là các điểm xác định bởi hệ thức sau :

Véc tơ BM = véc tơ BC - 2 véc tơ AB

Véc tơ CN = x véc tơ AC - véc tơ BC

Tìm x để A,M,N thẳng hàng

user-avatar

Cho tam giác ABC có
vecto : BM=BC -2AB
vecto : CN=xAC-BC
1/Tim x de A,M,N thẳng hàng
bl:
1. BM = BC-2AB
<=> BA+AM = BC-2AB
<=> AM=BC-AB= BC-AC-CB=2BC-AC
CN=xAC-BC
<=> CA+AN=XAC - BC
<=> AN=(X+1)AC-BC
ĐỀ A,N,M THẲNG HÀNG THÌ AM=kAN
<=> 2BC-AC: (X+1)AC-BC =H/S
=>X=-1/2


Các câu hỏi liên quan