Chuyển động của trái đất quay quanh trụ sinh ra hậu quả gì?

Chuyển động của trái đất quay quanh trụ sinh ra hậu quả gì ?

user-avatar

-Ngày đêm kế tiếp nhau trên khắp bề mặt Trái Đất.

-Độ chênh lệch trên Trái Đất:

+NCB: Bên phải

+NCN: Bên trái


Các câu hỏi liên quan