Trục trái đất luôn nghiêng với hướng nào?

Trục Trái đất luôn nghiêng với hướng=-- không đổi

Các bạn giúp mình điền vào chỗ chấm nhé !

user-avatar

Trục Trái Đất luôn nghiêng với hướng Bắc không đổi


Các câu hỏi liên quan