Có bao nhiêu cách thể hiện địa hình trên bản đồ?

có bao nhiêu cách thể hiện địa hình trên bản đồ???giúp mình nhé mình cần gấp!!!!

user-avatar

Có 2 cách thể hiện địa hình trên bản đồ: 1, Màu sắc 2, Đường đồng mức


Các câu hỏi liên quan