Trên bản đồ kí hiệu của một thành phố thuộc loại kí hiệu gì?

Trên bản đồ kí hiệu của một thành phố thuộc loại kí hiệu gì?

Các câu hỏi liên quan