Đường đồng mức thường nằm nghiêng hay bằng phẳng?

Đường đồng mức thường nằm nghiêng hay bằng phẳng, hay cả 2???

user-avatar

-Đường đồng mức là đường nối các điểm có cùng độ cao nên đường đồng mức nằm nghiêng.


Các câu hỏi liên quan