Vẽ các đường đồng mức thể hiện được hình 1 ngọn núi cao 500m dốc về phía Đông

Vẽ các đường đồng mức thể hiện được hình 1 ngọn núi cao 500m dốc về phía Đông


Các câu hỏi liên quan