Hãy xác định giờ múi tại nơi có kinh độ 45 độ Đ, 95 độ Đ, 45 độ T, 95 độ T

Tại khu vực có kinh độ 78độT có giờ múi là 4h30m. Hãy xác định giờ múi tại nơi có kinh độ 45độĐ, 95độĐ, 45độT, 95độT.

user-avatar

Cô làm mẫu cho địa điểm có kinh độ 45oĐ sau đó em tự tính tiếp nhé!

* Công thức tính múi giờ

Ở Đông bán cầu : m=(kinh tuyến Đông): 150

Ở Tây bán cầu: 2 cách

Cách 1: m=(3600 - Kinh tuyến Tây): 150

Cách 2: m = 24 - (Kinh tuyến Tây): 150

-> Khu vực A có kinh độ 78oT nằm ở múi giờ:

m = 24 - 78:15= 18,8 tức múi giờ số 19.

Địa điểm B có kinh độ 45oĐ ở múi giờ: m= 45:15= 3

Khi A là 4h30' thì ở múi số 0 là : 4h30 + 5 = 9h30' cùng ngày

Khi múi số 0 là 9h30' thì ở múi số 3 là 9h30' + 3 = 12h30' cùng ngày


Các câu hỏi liên quan