Sự phân chia thành 24 khu vực có ý nghĩa như thế nào?

Câu 1: Sự phân chia thành 24 khu vực có ý nghĩa như thế nào ?

Câu 2: Hãy tính giờ bằng ngày của Việt Nam biết rằng ở thời điểm có giờ G.M.T ( giờ mặt trời ) là 24 giờ.

user-avatar

1. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ thuận tiện cho việc tính giờ va giao dịch trên toàn thế giới,vì các hoạt động của người dân ở các nơi khác nhau trên thế giới sẽ được thống nhất về mặt thời gian.

2.

Việt Nam ở múi giờ số 7
Giờ GMT (giờ quốc tế) múi giờ số 0

Cách nhau 7 múi giờ

Tại thời điểm giờ GMT đang là 24h (0h) thì ở Việt Nam sẽ là: 0h + 7h = 7h


Các câu hỏi liên quan