Khi các mảng kiến tạo di chuyển thì sẽ tạo ra kết quả gì?

Khi các mảng kiến tạo di chuyện thì sẽ tạo ra kết quả gì ?

user-avatar

Trả lời:

Sinh ra những trận sóng thần và đọng đất.


Các câu hỏi liên quan