Khi trái đất quay từ Tây sang Đông thì mất bao nhiêu giờ?

Em hãy cho biết khi Trái Đất quay từ Tây sang Đông thì mất bao nhiêu giờ ?

A.9 giờ B.12 giờ C.24 giờ D.36 giờ

Sao đề gì mà nó oái oăm thế ?????


Các câu hỏi liên quan