Ngày 22 tháng 6 là ngày hạ chí của nửa cầu nào?

Ngày 22 tháng 6 là ngày hạ chí của nửa cầu nào

user-avatar
  • Vào ngày 22-6 (hạ chí) ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến 23o27′ Bắc, trên đường chí tuyến Bắc.
  • Vào ngày 22-12 (đông chí) ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng vào mặt đất ở vĩ tuyến 23o27′ Nam, trên đường chí tuyến Nam.

  • Các câu hỏi liên quan