Một điện tín đánh từ TP.HCM vào lúc 8h ngày 3/1/2015, sau 1 giờ đến Ousinhton hỏi lúc đó ở Ousinhton là mấy giờ, ngày mấy tháng mấy?

Một điện tín đánh từ TP.HCM ( VN- múi giờ số 7) vào lúc 8h ngày 3/1/2015, sau 1 giờ đến Ousinhton ( Múi giờ thứ 19) hỏi lúc đó ở oúinhton là mấy giờ, ngày mấy tháng mấy?

user-avatar

lúc đó là 21h ngày 3/1/2015


Các câu hỏi liên quan