Nếu mỗi độ là một kinh tuyến, vậy một khu vực giờ có bao nhiêu kinh tuyến?

Nếu mỗi độ là một kinh tuyến. Vậy một khu vực giờ có bao nhiêu kinh tuyến? Ở mỗi khu vực giờ , giờ của kinh tuyến nào chính xác nhất?

user-avatar

- Nếu như vậy thì ở mỗi khu vực giờ sẽ có 15 kinh tuyến

- Ở mỗi khu vực giờ,giờ của kinh tuyến gốc chính xác nhất

HỌC TỐT Nha Bạn!!!


Các câu hỏi liên quan