Núi và đồng bằng khác nhau chỗ nào?

núi và đồng bằng khác nhau chỗ nào


Các câu hỏi liên quan