Nêu ý nghĩa của kí hiệu bản đồ?

Nêu ý nghĩa của kí hiệu bản đồ?
Ai giúp em với.

user-avatar

- Kí hiệu bản đồ là những hình vẽ, màu sắc,... dùng để thể hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ.

- Kí hiệu bản đồ dùng để biểu hiện vị trí, đặc điểm của các đối tượng địa lí được đưa lên bản đồ.- Có ba loại kí hiệu thường dùng: kí hiệu điểm, đường, diện tích.- Bảng chú giải của bản đồ giúp chúng ta hiểu nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu dùng trên bản đồ.


Các câu hỏi liên quan