Nhìn vào đường đồng mức thì tại sao biết được địa hình thoải hay dốc?

Nhìn vào đường đồng mức thì tại sao biết được địa hình thoải hay dốc ?

user-avatar

Người ta nhìn vào đường đồng mức nếu sườn nào có các đường đồng mức càng gần thì càng dốc, các đường đồng mức càng xa thì càng thoải.


Các câu hỏi liên quan