Kí hiệu dùng để thể hiện ranh giới?

Ki hiệu dùng để thể hiện rang giới

user-avatar

Trên bản đồ, ta dùng cái các nét gạch chấm mảnh làm danh giới giữa các khu vực.


Các câu hỏi liên quan