Các sân bay hải cảng trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu đường đúng hay sai?

để thể hiện các sân bay , hải cảng trên bản đồ nguời ta thuờng dùng kí hiệu đuờng
A: Đúng
B:Sai

user-avatar

vì để thể hiện các sân bay, hảng cảng trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu điểm


Các câu hỏi liên quan