Đặc điểm chung về lưỡng cư

Đặc điểm chung về lưỡng cư

user-avatar

*Đặc điểm chung về lưỡng cư :

Lưỡng cư là động vật có xương sống thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn vừa ở nước:

+ Da trần và ẩm ướt, di chuyển bằng 4 chi, hô hấp bằng da và phổi, có hai vòng tuần hoàn, tâm thất chứa máu pha, tim 3 ngăn.

+ Sinh sản trong môi trường nước, thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái, là động vật biến nhiệt.


Các câu hỏi liên quan