Nêu sự vận động của hệ tuần hoàn ở ếch

Nêu sự vận động của hệ tuần hoàn ở ếch. (là tâm nhĩ co tống máu đi đâu--.. ý)

giúp với!!!!

user-avatar

Ếch có 2 vòng tuần hoàn là vòng tuần hoàn phổi và vòng tuần hoàn cơ quan. Sự vận chuyển của máu trong 2 vòng tuần hoàn

+ Vòng tuần hoàn phổi (vòng tuần hoàn nhỏ): máu từ tâm thất (máu đỏ thẫm) → động mạch phổi → mao mạch phổi trao đổi khí oxi (máu đỏ tươi) → tĩnh mạch phổi → tâm nhĩ phải → tâm thất (máu trong tâm thất là máu đỏ thẫm + máu đỏ tươi từ tĩnh mạch phổi đưa về → máu đi nuôi cơ thể là máu pha).

+ Vòng tuần hoàn cơ thể (vòng tuần hoàn lớn): máu từ tâm thất → đến động mạch chủ → mao mạch cơ quan (cung cấp máu đến các cơ quan) → tĩnh mạch chủ →tâm nhĩ trái → tâm thất


Các câu hỏi liên quan