Để biểu hiện 1 khu vực có rừng hay không người ta dùng kí hiệu gì?

Để biểu hiện 1 khu vực có rừng hay không người ta dùng kí hiệu gì?

user-avatar

Trả lời:

Để biểu hiện 1 khu vực có rừng hay không người ta dùng kí hiệu:

+ Đối với khu vực có rừng: Khí hiệu bằng một cây xanh, nhiều cây xanh.

+ Đối với không khu vực có rừng: Khí hiệu bằng một cây xanh bị gạch chéo, nhiều cây xanh bị gạch chéo.


Các câu hỏi liên quan