Đường đồng mức là gì?

đường đông mức là gì

user-avatar

Đường đồng mức là đường nối liền các điểm có cùng độ cao trên bản đồ.

-dựa vào đường đồng mức biết độ cao tuyệt đối của các điểm và đặc điểm hình dáng của địa hình.độ dốc.

+Khoảng cách:

+Các đường đồng mức càng gần nhau,địa hình càng dốc

+Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hinh càng thoải


user-avatar

Đường đồng mức : là đường nối liền những điểm có cùng một độ cao.

-Các đường đồng mức càng gần thì địa hình càng dốc.


user-avatar
- Đường đồng mức là đường nối liền các điểm có cùng độ cao trên bản đồ .

- Dựa vào đường đồng mức biết độ cao tuyệt đối của các điểm và đặc điểm hình dạng của địa hình: độ dốc.

- Khoảng cách:

+ Các đường đồng mức càng gần nhau, địa hình càng dốc.

+ Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hinh càng thoải

user-avatar

Đường đồng mức là đường nối liền giữa những nơi có cùng độ cao.


user-avatar

Câu 1: Trả lời:

- Đường đồng mức là đường nối liền các điểm có cùng độ cao trên bản đồ .

- Dựa vào đường đồng mức biết độ cao tuyệt đối của các điểm và đặc điểm hình dạng của địa hình: độ dốc.

- Khoảng cách:

+ Các đường đồng mức càng gần nhau, địa hình càng dốc.

+ Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hinh càng thoải


Các câu hỏi liên quan