Độ cao Fi Nôm 1000m, nhiệt độ 22°C, độ cao Đà Lạt là 1500m, tính nhiệt độ Đà Lạt?

1. Độ cao Fi Nôm là: 1000m, nhiệt độ: 22°C

Độ cao Đà Lạt là 1500m, tính nhiệt độ Đà Lạt ?

Giúp mình với các bạn ơi

user-avatar

Vì cứ lên cao 100m thì nhiệt độ Giảm đi 0,6 nên:

nhiệt độ Đà Lạt là:

22 - ((1500 - 1000):100 x 0,6 )=19 (độ)


Các câu hỏi liên quan