Kể tên các nước Đông Nam Á theo chiều dài bờ biển?

kể tên các nước đông nam á theo chiều dài bờ biển.

user-avatar
STT Quốc gia Bờ biển (Km)[1] Tổng diện tích (km²)[2] Bờ biển/diện tích
1 Indonesia 54.716 1.919.440 1/35
2 Malaysia 4.675 330.803 1/71
3 Việt Nam 3.444 331.212 1/96
4 Myanmar 1.930 676.578 1/351
5 Thái Lan 3.219 513.120 1/159
6 Philippines 36.289 300.000 1/8
7 Cambodia 443 181.035 1/409
8 Lào 0,0 236.800
9 Đông Timor 706 14.874 1/21
10 Brunei 161 5.765 1/36
11 Singapore 193 705 1/4

Các câu hỏi liên quan