Kể tên và nêu vai trò của 5 loại bò sát

Kể tên 5 loại bò sát ở địa phương em? Nêu vai trò ?

user-avatar

Kể tên 5 loại bò sát ở địa phương em ? Nêu vai trò ?

Loài bò sát Vai trò
Rắn Làm dược phẩm và sản phẩm mĩ nghệ, tiêu diệt gặm nhấm
Rùa Làm sản phẩm mĩ nghệ
Thằn lằn Tiêu diệt sâu bọ, gặm nhấm
Tắc kè Tiêu diệt sâu bọ
Ba ba Làm thực phẩm đặc sản


Các câu hỏi liên quan