Khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ, thì lúc đó ở nước ta là mấy giờ?

Tính giờ(phía đông)-giờ tăng thêm dùng toán

1.khi ở khu vực giờ gốc (số0)là 12 giờ,thì lúc đó ở nước ta là mấy giờ?

2.khi ở khu vực giờ gốc(số0)là 12 giờ,thì lúc đó ít Mát-x cơ-va,Niu-Đê-li,Bắc kinh,Tô-ki-ô là mấy giờ?

user-avatar

1.nước ta lúc đó 19h

2.mát-x cơ va lúc đó 15h , Niu-đê-li lúc đó 17h , Bắc Kinh lúc đó 20h, Tô-ki-ô lúc đó 21h

Nhớ tik cho mik nhé


Các câu hỏi liên quan