Loài cá nào không thuộc lớp cá

Giúp mình câu này với nha?

Loài cá nào không thuộc vào lớp cá? Hãy giải thích.

A. Cá quả

B. Cá đuối

C. Cá bơn

D. Cá heo

user-avatar

Giúp mình câu này với nha?

Loài cá nào không thuộc vào lớp cá? Hãy giải thích.

A. Cá quả

B. Cá đuối

C. Cá bơn

D. Cá heo

Cá heo không thuộc vào lớp cá vì nó thuộc vào lớp thú


Các câu hỏi liên quan