Loại đất chiếm tỉ trọng diện tích lớn nhất ở Tây Nguyên thuộc nhóm đất nào?

Loại đất chiếm tỉ trọng diện tích lớn nhất ở Tây Nguyên thuộc nhóm đất nào:

  1. Nhóm đất badan.
  2. Nhóm đất phù sa.
  3. Nhóm đất feralit.
  4. Nhóm đất phù sa cổ.
user-avatar

Loại đất chiếm tỉ trọng diện tích lớn nhất ở Tây Nguyên thuộc nhóm đất nào:

  1. Nhóm đất badan.
  2. Nhóm đất phù sa.
  3. Nhóm đất feralit.
  4. Nhóm đất phù sa cổ.

Các câu hỏi liên quan