Mô tả cách di chuyển của thủy tức

Miêu tả cách di chuyển của thủy tức.

A.Di chuyển kiểu sâu đo.

B.Di chuyển kiểu lộn đầu.

user-avatar
- Di chuyển kiểu sâu đo:
Thủy tức cắm miệng xuống \(\rightarrow\) co cơ thể lại \(\rightarrow\) dùng đế trườn người về phía trước.
- Di chuyển kiểu lộn đầu :
Thủy tức cắm miệng xuống \(\rightarrow\) để đế lên trên \(\rightarrow\) để đế ra phía trước \(\rightarrow\)đứng thẳng dậy.

Các câu hỏi liên quan