Tại sao ruột khoang là ngành động vật đa bào cấp thấp?

Tại sao ruột khoang là nghành động đa bào vật bậc thấp?

user-avatar

Mặ dù là động vật đa bào nhưng cấu tạo cơ thể của ngành này còn khá là đơn giản nên ngành này bị coi là ngành động vật đa bào cấp thấp.


Các câu hỏi liên quan