Tại sao khi không đầy đủ thức ăn tế bào lại sinh sản?

Tại sao khi đầy đủ thức ăn tế bào trứng lại không sinh sản và khi không đầy đủ thức ăn lại sinh sản?

user-avatar

Tại vì khi không đủ thức ăn, con cái sẽ được con đực đến thụ tinh, không cần phải vận dụng các chất dinh dưỡng để mọc chồi, nên khi không đầy đủ thức ăn trứng lại sinh sản


Các câu hỏi liên quan